Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Podporovat rodiny se firmám vyplatí

Podporovat rodiny se firmám vyplatí

Podporovat rodiny se firmám vyplatí
Kvalita, motivace, připravenost k pracovnímu nasazení a loajalita zaměstnanců je důležitý kapitál a je potřeba si ho udržet. Zaměstnankyně a zaměstnanci si přejí, aby jim zaměstnavatel poskytl dobré pracovní klima, otevřenost týkající se osobních požadavků a slučitelnost rodinného a pracovního života. Krátce řečeno zaměstnanci chtějí dnes vedle spokojeného pracovního života také přátele, rodinu a volný čas. Všechny úspěšné strategie work-life-balance mají společnou jednu zásadu, a sice to, že podnikové vedení nese iniciativu a zaměstnankyně a zaměstnanci se na ní podílejí. Stanovení nákladů týkající se zavádění strategií work-life-balance provází otázka související s pojmem "return on investment". red

V mnoha oborech spočívá schopnost vytvářet podnikové hodnoty na vědomostech zaměstnanců. Z toho vyplývá, že lidský kapitál, kvalita, motivace, připravenost k pracovnímu nasazení a loajalita zaměstnanců, je důležitý kapitál. Na seznamu nejčastějších požadavků zaměstnanců, které podniku kladou, již otázky typu "odpovídající vysoké finanční ohodnocení", "kariéra" atd. příliš nefigurují. Zaměstnankyně a zaměstnanci si přejí, aby jim zaměstnavatel poskytl dobré pracovní klima, otevřenost týkající se osobních požadavků a slučitelnost rodinného a pracovního života. Krátce řečeno zaměstnanci chtějí dnes vedle spokojeného pracovního života také přátele, rodinu a volný čas. Všechny úspěšné strategie work-life-balance mají společnou jednu zásadu, a sice to, že podnikové vedení nese iniciativu a zaměstnankyně a zaměstnanci se na ní podílejí. Nejvyšší vedení se samozřejmě nenechá přesvědčit sociálně-romantickými argumenty, a proto je tu nutné používat silné argumenty. Stanovení nákladů týkající se zavádění strategií work-life-balance provází otázka související s pojmem "return on investment".

Podpora rodin přinese zisk

Z pohledu podniků přináší zlepšení nabídky péče o děti celou řadu ekonomických výhod, které se přímo odrážejí na produktivitě a konkurenceschopnosti podniku a schopnosti inovovat. Zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří dokáží skloubit rodinu a zaměstnání, jsou spokojenější a motivovanější. Jsou výkonnější, jejich stresová zátěž se snižuje, což se projevuje ve zvýšené efektivitě práce. Jsou produktivnější, absence je u nich méně častá a jsou méně často nemocní. Jejich pracovní činnost se tím nepřerušuje. Pozitivní image podniku podporujícího rodinu zabraňuje zvýšené fluktuaci personálu a ulehčuje hledání nového personálu. Podnik podporující rodinu je atraktivním zaměstnavatelem.

Různé výhody lze vyjádřit také konkrétními čísly, jak je uvádí například analýza nákladů a přínosu vypracovaná pro německé prostředí společností Prognos AG v roce 2003:

Na základě modelového výpočtu bylo zjištěno, že v průměrném podniku vznikají zavedením prorodinných opatření náklady 300 000 eur ročně. Zároveň vedou tyto změny k úsporám ve výši 375 000 eur. Při průzkumech tohoto typu však nesmíme zapomínat, že výsledky jsou silně závislé na hospodářské situaci a velikosti podniku. Mnoha malým a středně velkým podnikům chybějí finanční prostředky na zavedení prorodinných opatření nebo na rozšíření stávající nabídky. Mohou používat jednotlivé nástroje personální politiky jako např. flexibilní pracovní doba, ale širokou nabídku péče nabízejí zpravidla jen velké podniky.

Inzersdorfer

Výrobní podnik potravinářského průmyslu v Rakousku, se u příležitosti vyznamenání certifikátem Audit Familie & Beruf (Rodina & Zaměstnání) vyjádřil například k vlastním aktivitám souvisejícím se strategií work-life-balance a uvedl, že díky cíleným podpůrným opatřením zaznamenali až o 40 % méně absence z důvodu nemoci ve srovnání se zbytkem daného odvětví. Toto je již velmi konkrétní podnikohospodářský přínos, jehož tu bylo docíleno.

Commerzbank

Commerzbank AG v Německu na základě konkrétního projektu spočítala, jakého přínosu dosáhla. Jednalo se přitom o projekt s názvem "Kids & Co." (Děti a spol.), díky němuž mohou zaměstnankyně a zaměstnanci ve Frankfurtu využívat nabídky péče o děti v neplánovaných situacích. Zaměstnané osoby mohou své děti přivést do blízké pečovatelské instituce v případě neočekávaných schůzek v zaměstnání nebo při výpadku pravidelné péče (např. onemocnění paní na hlídání nebo uzavření školky). V roce 2000 přinesl projekt "Kids & Co." bance Commerzbank podnikové náklady ve výši 120 000 eur. V témže roce bylo využito péče ve 2100 pečovatelských dnech. Průzkum mezi zaměstnanci, kteří využili projektu "Kids & Co.", přinesl následující výsledek: "Více než třetina dotázaných rodičů by bez projektu "Kids & Co." bývala musela odříct neočekávané profesní schůzky resp. nemohla by bývala zahájit práci anebo až teprve později. Projekt "Kids & Co." Umožnil rodičům aktivní účast na četných jednáních a služebních cestách. A kolegové rodin dotyčných zaměstnanců nebyli zatěžováni dodatečnou prací a časovým stresem." Commerzbank ocenila každý ze 700 dnů výpadku, které by bez existence projektu "Kids & Co." byly vznikly, v průměru na 400 eur, a vypočítala tak úspory ve výši zhruba 280 000 eur. Porovnáním úspor a vynaložených nákladů dojdeme k závěru, že se toto opatření výrazně vyplatí.

Fluktuace zaměstnanců přinese ztrátu

Vidíte, že podniky ony podnikové nákladové faktory, které souvisejí s přítomností či absencí zaměstnanců, podrobněji zkoumají. V mnoha podnicích je sledována také fluktuace zaměstnanců, která je často způsobena právě nespokojeností se vztahem osobního a pracovního života, a podniku tak vznikají další náklady:

  • náklady na opětovný nábor personálu
  • náklady na překlenutí výpadku pomocí přesčasových hodin či vypůjčených pracovních sil
  • frustrující investice do vzdělání nebo kvalifikace odcházejících zaměstnanců
  • náklady na zaškolení a kvalifikaci nových pracovních sil
ale ještě více jsou sledovány obtížně vyčíslitelné faktory, které vedou ke vzniku nepřímých nákladů:
  • odliv podnikového know-how (možná i) ke konkurenci
  • ztráta zákazníků, kteří zůstávají věrní odcházejícím zaměstnancům
  • ztráta různých kontaktů např. s úřady, mezinárodními či domácími grémií, tiskem atd.
Podpora slučitelnosti zaměstnání a péče o rodinu je přínosem:
  • pro stát jakožto ekonomický subjekt, protože nabídka péče o dítě pozitivně ovlivňuje nepříznivý demografický vývoj
  • pro podniky, protože lepší slučitelnost rodiny a zaměstnání pozitivně ovlivňuje motivaci a produktivitu personálu a vysoce kvalifikovaným rodičům. Zvláště matkám je ulehčen nástup příp. návrat do práce
  • pro rodiny, protože umožňuje lepší slučitelnost kariéry a rodiny
To, že se opatření work-life vyplatí, je nabíledni. Je nutné najít takové strategie, v jejichž rámci se dostávají požadavky a zátěž zaměstnanců do zdravé rovnováhy.

Zpracovala Štěpánka Matúšková s použitím textů internetové stránky Gender Management.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.