Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Podpora rovných příležitostí žen a mužů na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje

Podpora rovných příležitostí žen a mužů na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje

Podpora rovných příležitostí žen a mužů na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje
Na stránkách zpravodaje jsme vás již několikrát informovali o průběhu projektu Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Nyní projekt spěje k závěru a jeho výsledkem jsou mimo jiné dokumenty Plán podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Metodika pro odchod a návrat osob z mateřské a/nebo rodičovské dovolené (MD/RD) a pravidla pro komunikaci a možnosti pracovní aktivity v průběhu MD/RD a Metodika / argumentační báze pro zavedení vybraných flexibilních forem práce do praxe Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, které v tomto článku představujeme.

Na stránkách zpravodaje jsme vás již několikrát informovali o průběhu projektu "Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje". Nyní projekt spěje k závěru a jeho výsledkem jsou mimo jiné dokumenty Plán podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Metodika pro odchod a návrat osob z mateřské a/nebo rodičovské dovolené (MD/RD) a pravidla pro komunikaci a možnosti pracovní aktivity v průběhu MD/RD a Metodika / argumentační báze pro zavedení vybraných flexibilních forem práce do praxe Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, které v tomto článku představujeme.

Plán podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Je jedním ze stěžejních výstupů projektu. V Plánu jsou rozpracovány aktivity a opatření do roku 2014, která jsou rozdělena do čtyř oblastí. První část opatření je zaměřená na aktivity Královéhradeckého kraje směrem ven, do regionu. Druhou skupinou jsou aktivity zaměřené na zlepšení a zrychlení odbavení návštěvnic a návštěvníků úřadu s dětmi. Třetí oblastí jsou opatření zaměřená na zohlednění aspektu rovnosti mužů a žen a gender mainstreamingu ve vnitřních dokumentech úřadu a poslední oblast řeší benefity podporující slaďování pracovního a rodinného života pro zaměstnance a zaměstnankyně.

Na vzniku Plánu se podíleli lidé zaměstnaní na klíčových pozicích úřadu, kteří byli vybráni do expertní pracovní skupiny. V rámci setkání skupiny byly identifikovány klíčové oblasti intervence, které byly v plánu podrobně rozpracovány. Pracovní skupina fungovala pod vedením externí expertky odborného partnera projektu, kterým byla Gender Studies, o.p.s.

Metodika pro odchod a návrat osob z mateřské a/nebo rodičovské dovolené (MD/RD) a pravidla pro komunikaci a možnosti pracovní aktivity v průběhu MD/RD

Tento základní informační materiál je určen primárně pro potřeby Královéhradeckého Kraje (resp. vedení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje). Cílem je vytvořit model efektivní spolupráce založený na otevřené komunikaci a předávání informací mezi zaměstnanými rodiči a vedoucími pracovníky a pracovnicemi krajského úřadu.

Metodika obsahuje informace pro vedoucí pracovníky a pracovnice, pro oddělení personálních věcí a vzdělávání a pro (budoucí) rodiče – zaměstnance a zaměstnankyně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jejichž smyslem je přispět k efektivní komunikaci mezi vedením úřadu a zaměstnanými rodiči (či budoucími rodiči), která stojí na oboustranné znalosti práv a povinností v pracovněprávních vztazích.

Metodika / argumentační báze pro zavedení vybraných flexibilních forem práce do praxe Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Dokument shrnuje situaci na krajském úřadě v oblasti flexibilních forem práce. Na základě výzkumných šetření identifikuje 4 základní nástroje pro flexibilizaci pracovních pozic (pružný začátek a konec pracovní doby, částečný úvazek, práce z domova a indispoziční volno), které představuje z hlediska jejich zákonné úpravy, přínosů pro zaměstnavatele i zaměstnané a způsobu implementace do praxe na úřadě. Materiál je koncipován jako podklad pro úpravu konkrétních vnitřních norem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v souvislosti se zavedením uvedených flexibilních forem práce do praxe.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.