Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Podpora rovných příležitostí a slaďování osobního a pracovního života v DuPont CZ, s.r.o.

Podpora rovných příležitostí a slaďování osobního a pracovního života v DuPont CZ, s.r.o.

Podpora rovných příležitostí a slaďování osobního a pracovního života v DuPont CZ, s.r.o.
DuPont je vědecká společnost založená ve Spojených Státech v roce 1802, která se řadí k největším světovým firmám v oboru chemických výrob a produktů. Firma se orientuje na nejrůznější trhy, jako jsou například zemědělství, elektronika, bezpečnost a ochrana zdraví, stavebnictví, nátěry a povrchové úpravy materiálů. Nejznámější produkty ze současného portfolia, se kterými se můžeme setkat v běžném pracovním i osobním životě, jsou Teflon®, Neopren®, Corian®, Kevlar®, či Nomex®. DuPont má dceřinné firmy, pobočky a obchodní zastoupení ve více než 90 zemích světa. Mezi ně patří i firma DuPont CZ s.r.o. se sídlem v Praze.

DuPont je vědecká společnost založená ve Spojených Státech v roce 1802, která se řadí k největším světovým firmám v oboru chemických výrob a produktů. Firma se orientuje na nejrůznější trhy, jako jsou například zemědělství, elektronika, bezpečnost a ochrana zdraví, stavebnictví, nátěry a povrchové úpravy materiálů. Nejznámější produkty ze současného portfolia, se kterými se můžeme setkat v běžném pracovním i osobním životě, jsou Teflon®, Neopren®, Corian®, Kevlar®, či Nomex®. DuPont má dceřinné firmy, pobočky a obchodní zastoupení ve více než 90 zemích světa. Mezi ně patří i firma DuPont CZ s.r.o. se sídlem v Praze.

Rovné zacházení a nediskriminace jako součást firemní kultury

Ve firmě pracuje na celém světě více než 61.000 zaměstnaných. Všichni zaměstnanci a zaměstnankyně naší společnosti jsou při nástupu do zaměstnání, a pak pravidelně jednou ročně, seznamováni se základními principy firemního etického kodexu, kde jsou jasně definována témata rovného zacházení a nediskriminace, jejichž uplatňování je v praxi striktně vyžadováno. Rovné příležitosti a diverzifikace pracovního prostředí patří mezi základní kameny naší firemní kultury. Společnost DuPont se v daném dokumentu zavazuje nediskriminovat zaměstnance či uchazeče o zaměstnání na základě věku, rasy, vyznání, barvy pleti, pohlaví, invalidity, národnosti, rodového původu, rodinného stavu, sexuální orientace, pohlavní identity a jejího vyjadřování. Každý vedoucí pracovník a každý personalista ve své práci musí dodržovat tyto zásady.

Naše společnost se při budování genderové rovnosti opírá o své firemní hodnoty, mezi které patří respekt k lidem a vysoká míra etiky v chování. Ve společnosti existuje etická linka pro řešení šikany a sexuálního obtěžování. V rámci podpory respektu k lidem, který vytváří prostředí otevřenosti a důvěry, byli v loňském roce vybráni a odborně proškoleni interní poradci z řad zaměstnaných. Tento poradce /zpravidla jeden pro každou menší pobočku/ působí v rámci firmy jako nestranný, aktivně naslouchající důvěrník. Zaměstnanci a zaměstnankyně se v případě stížnosti nemusí obracet přímo na svého nadřízeného nebo personalistu, ale mohou využít kontaktu s poradcem, který má pravomoc a umí řešit i v počáteční fázi nespokojenost, či podnět zaměstnance i v oblasti rovného zacházení.

Naše společnost také aktivně nabízí bezplatnou linku služeb psychologa pro případné řešení osobních a pracovních problémů.

Flexibilní formy práce jako nástroj podpory slaďování osobního a pracovního života

DuPont se dívá na každého zaměstnance či zaměstnankyni jako na osobu, která má povinnosti a závazky nejen vůči firmě, ale i k rodině a občanskému životu. V rámci slaďování osobního a pracovního života naše společnost nabízí takové možnosti, které přispívají k lepšímu vybalancování firemních a zaměstnaneckých potřeb. Mezi ně patří částečné úvazky, pružná pracovní doba a možnost práce z domova. Flexibilní pracovní doba je již v mnoha společnostech běžná a i v našem případě zahrnuje volitelný začátek a konec pracovní doby s pevně stanoveným středem. Práce z domova bývá v jiných firmách méně častá. Naše společnost je v této oblastí značně progresivní. Máme detailně vypracované směrnice a postupy v poskytování možnosti práce z domova. Zaměstnanec je seznámen, co firma od něj očekává a jak má postupovat při plnění povinností při práci z domova. Firma poskytuje veškeré technické vybavení a hradí náklady spojené se zařízením pracovního místa doma. Téměř jedna třetina zaměstnaných má místo výkonu práce na své domácí adrese. Tyto možnosti sice kladou na zaměstnané vysoké nároky na sebeřízení a sebediscíplínu, avšak jednoznačně přispívají k lepšímu slaďování osobního a pracovního života.

V pracovních pozicích, kde práce z domova není možná permanentně, se mohou zaměstnanci domluvit na dočasné práci z domova. Naše společnost vychází vstříc zaměstnaným především v případech, kdy mají v péči nemocné dítě nebo mají sami určité zdravotní omezení (například v době rekonvalescence po operaci nebo po nemoci), případně z důvodu komplikované rodinné situace. I v tomto případě naše společnost poskytuje technické vybavení pro připojení zaměstnance do firemní sítě.

Podpora ženských talentů

Ve firmě funguje mezinárodní ženská síť, která sjednocuje a podporuje ženy v kariéře a pomáhá jim zvládat osobní a pracovní život. Firma také organizuje pro ženy specializovaná externí školení, např. organizací SWIM (‘Support Women In Management‘).

Naše společnost se může pochlubit poměrně vysokým procentem žen v top managementu, což svědčí o efektivitě podpory žen a ženských talentů. Výkonnou ředitelkou celé společnosti je právě žena – Ellen Kulman, která dokázala úspěšně dovést DuPont k rekordním výsledkům v loňském roce.

V naší společnosti jsou také jasně stanoveny principy spravedlivého odměňování a funguje propracovaný systém povyšování vázaný na mzdové tarify, což vylučuje nespravedlivé odměňování žen ve srovnání s muži.

Plány do budoucna

Firma DuPont, jejímž cílem je stát se nejdynamičtější vědeckou společností na světě, chápe, že osobní úspěchy a spokojenost zaměstnaných jsou propojeny s úspěchy celé firmy. Za potvrzení správné cesty k vytváření atraktivního pracovního prostředí a moderních pracovních podmínek můžeme na lokální úrovni považovat ocenění z minulého týdne ze slavnostního vyhlašování studie Best Employers Česká republika 2010/2011. Naše společnost se dostala do elitní desítky TOP TEN Best Employers Česká republika 2010/2011, a to v kategorii Malé a střední podniky. DuPont CZ s.r.o. získal 8. místo.

Obecně, zaměstnanci a zaměstnankyně hlasující v Best Employers, nejvíce u svého zaměstnavatele oceňují „důležitost lidí“. I proto se v nejbližších letech budeme snažit chovat k zaměstnaným co nejvstřícněji a nejotevřeněji a poskytovat jim takové pracovní prostředí, které u nich bude podporovat pocit, že jsou pro naši společnost skutečně důležití.

Zlepšení komunikace plánujeme i ve vztahu k maminkám na mateřské, vzhledem k tomu, že jejich počet v posledním roce významně narostl. Dále plánujeme jednou ročně kontrolu bezpečnosti pracovišť zaměstnaných pracujících z domova. Opět, je pro nás důležité, aby zaměstnanci a zaměstnankyně měli vyhovující podmínky práce z domova, především dodržovaní ergonomie pracovního místa a požární ochrany.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.