Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

PhDr. Hana Maříková: Postavení muže v rodině

4. května 2004 (úterý) 18:00
Gender Studies, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku z jarního cyklu Úterky s Gender tentokrát na téma "Role a postavení muže a ženy v rodině". Přednáška doktorky Hany Maříkové se jmenuje Postavení mužů v rodině. Koná se v úterý 4. května 2004 od 18. hodiny v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

<p><b>Úterky s Gender</b>
<br>JARO 2004 </p>

<p>"Role a postavení muže a ženy v rodině"</p>

<p><b>"Postavení muže v rodině"</b>
<br>PhDr. Hana Maříková</p>

<p>K jakým změnám v uspořádání genderových rolí v rodině a domácnosti došlo během uplynulých desetiletích v naší společnosti, případně v jiných zemích, resp. v jiném socio-kulturním prostředí? Čím jsou tyto změny v daných prostředích podmíněny? Jak se tyto změny promítly do pozici muže v rodině?
Přednášející se bude věnovat problematice muže v rodině ve třech rovinách: v rodině výkonu rodičovské role a její proměny v čase, v rovině participace muže na domácích pracích a v rovině rozhodování a podílu muže na moci uvnitř rodiny. V daných rovinách je sledována nejen dimenze vykonávaných činností (jejich rozsah, frekvence apod.), ale i dimenze přijetí odpovědnosti za jejich výkon. Problematika uspořádání genderových rolí v rodině a domácnosti je analyzována jak přes „tvrdá“ data z kvantitativních sociologických výzkumů, tak přes data z kvalitativních sond, provedených u nás i v zahraničí.
</p>
<p>PhDr. Hana Maříková - Je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR. Od konce 80. let spolupracovala autorsky, redakčně a organizačně na přípravě Velkého sociologického slovníku. Od roku 1995 pracuje v týmu „Gender & sociologie“. Zabývá se feministickou sociologií a genderovou problematikou v rodině, zejména pak postavením a rolemi muže v rodině. Publikuje v odborných časopisech a podílela se na několika publikacích s genderovou tematikou. Je editorkou i autorkou publikace „Proměny současné české rodiny (rodina-gender-stratifikace)“.</p>
<p><b>Úterý 5. května 2004 od 18. hodiny</b>.
<br>Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

<br>Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, <a href="mailto:gender.media@ecn.cz" target="_blank">gender.media@ecn.cz</a>. Místa jsou rezervována do 18 hod.
</p>

místo:  knihovna Gender Studies, Gorazdova 20 , Praha 2
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Alexandra Doleželová     tel.:  224 915 666

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.