Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Otevřené grantové kolo na podporu aktivit ženských NNO v ČR

Otevřené grantové kolo na podporu aktivit ženských NNO v ČR

30. říjen 2009  | Slovensko-český ženský fond
Slovensko-český ženský fond vyhlašuje otevřené kolo na podporu aktivit ženských nevládních organizací. Fond je přesvědčen, že ženy a dívky nejlépe znají situaci a problémy, jimž ve svém okolí a oblasti působení čelí a dokáží najít nejvhodnější řešení ke zlepšení svého postavení. Proto fond udělí granty na realizaci projektů zaměřených na řešení aktuálních problémů žen a dívek v ČR a SR do výše 100 000 Kč.

Slovensko-český ženský fond vyhlašuje otevřené kolo na podporu aktivit ženských nevládních organizací.

Fond je přesvědčen, že ženy a dívky nejlépe znají situaci a problémy, jimž ve svém okolí a oblasti působení čelí a dokáží najít nejvhodnější řešení ke zlepšení svého postavení. Proto fond udělí granty na realizaci projektů zaměřených na řešení aktuálních problémů žen a dívek v ČR a SR do výše 100 000 Kč.

Uzávěrka žádostí o grant: 20. listopadu 2009

Kdo se může o grant ucházet? O podporu jednoho projektu se mohou ucházet výhradně ty nevládní neziskové organizace, které jsou oficiálně zaregistrované v ČR a SR a ve svém statutu uvádějí jako jeden z hlavních cílů své činnosti prosazování a obhajobu práv žen a dívek či zlepšování jejich postavení ve společnosti a jejich aktivity se shodují alespoň s jednou programovou oblastí Slovensko-českého ženského fondu.

PROGRAMOVÉ OBLASTI SCWF

  • prosazování rovnosti příležitostí žen a mužů
  • prevence a boj proti násilí na ženách
  • reprodukční práva
  • prevence a potlačování obchodu se ženami
  • obhajoba práv žen ze znevýhodněných skupin
  • vzdělávaní v oblasti genderových studií a odbourávání genderových stereotypů

Zahájení realizace projektu: nejdříve od 1. ledna 2010

Ukončení projektu: nejpozději do 31. prosince 2010

Jak se do grantového kola přihlásit?

Ženské nevládní organizace z ČR, které mají zájem přihlásit se do grantového kola, vyplní grantový formulář a zpracují projekt podle instrukcí, které jsou v něm uvedené. Návrhy projektů je možné konzultovat emailem na kralikova@womensfund.cz, případně telefonicky na čísle +420-222-716-823 v pracovních dnech od 10 do 17 hodin.

Projekty je třeba poslat do půlnoci 20. listopadu elektronicky na emailovou adresu kralikova@womensfund.cz a zároveň ve 4 vyhotoveních a potřebné přílohy v 1 kopii zaslat na adresu Slovak-Czech Women‘s Fund, Bořivojova 105, 130 00 Praha 3. Rozhodující je přitom datum razítka na obálce, které nesmí být starší 20. listopadu 2009.

Potřebné přílohy:

  • stanovy organizace (pokud jste se ještě neucházeli/-y o grant SCWF),
  • výroční zpráva nebo popis činnosti za poslední rok,
  • profesní životopis statutární/ho zástupce/-kyně .

SCWF si v případě potřeby vyžádá další doplňující materiály.

Na co grant nelze použít?

Grant není možné použít na kapitálové vklady a investice. Z uděleného grantu nelze zpětně financovat projekty, které již byly realizovány.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.