Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Otevřené grantové kolo na podporu aktivit ženských NNO v ČR

Otevřené grantové kolo na podporu aktivit ženských NNO v ČR

30. říjen 2009  | Slovensko-český ženský fond
Slovensko-český ženský fond vyhlašuje otevřené kolo na podporu aktivit ženských nevládních organizací. Fond je přesvědčen, že ženy a dívky nejlépe znají situaci a problémy, jimž ve svém okolí a oblasti působení čelí a dokáží najít nejvhodnější řešení ke zlepšení svého postavení. Proto fond udělí granty na realizaci projektů zaměřených na řešení aktuálních problémů žen a dívek v ČR a SR do výše 100 000 Kč.

Slovensko-český ženský fond vyhlašuje otevřené kolo na podporu aktivit ženských nevládních organizací.

Fond je přesvědčen, že ženy a dívky nejlépe znají situaci a problémy, jimž ve svém okolí a oblasti působení čelí a dokáží najít nejvhodnější řešení ke zlepšení svého postavení. Proto fond udělí granty na realizaci projektů zaměřených na řešení aktuálních problémů žen a dívek v ČR a SR do výše 100 000 Kč.

Uzávěrka žádostí o grant: 20. listopadu 2009

Kdo se může o grant ucházet? O podporu jednoho projektu se mohou ucházet výhradně ty nevládní neziskové organizace, které jsou oficiálně zaregistrované v ČR a SR a ve svém statutu uvádějí jako jeden z hlavních cílů své činnosti prosazování a obhajobu práv žen a dívek či zlepšování jejich postavení ve společnosti a jejich aktivity se shodují alespoň s jednou programovou oblastí Slovensko-českého ženského fondu.

PROGRAMOVÉ OBLASTI SCWF

  • prosazování rovnosti příležitostí žen a mužů
  • prevence a boj proti násilí na ženách
  • reprodukční práva
  • prevence a potlačování obchodu se ženami
  • obhajoba práv žen ze znevýhodněných skupin
  • vzdělávaní v oblasti genderových studií a odbourávání genderových stereotypů

Zahájení realizace projektu: nejdříve od 1. ledna 2010

Ukončení projektu: nejpozději do 31. prosince 2010

Jak se do grantového kola přihlásit?

Ženské nevládní organizace z ČR, které mají zájem přihlásit se do grantového kola, vyplní grantový formulář a zpracují projekt podle instrukcí, které jsou v něm uvedené. Návrhy projektů je možné konzultovat emailem na kralikova@womensfund.cz, případně telefonicky na čísle +420-222-716-823 v pracovních dnech od 10 do 17 hodin.

Projekty je třeba poslat do půlnoci 20. listopadu elektronicky na emailovou adresu kralikova@womensfund.cz a zároveň ve 4 vyhotoveních a potřebné přílohy v 1 kopii zaslat na adresu Slovak-Czech Women‘s Fund, Bořivojova 105, 130 00 Praha 3. Rozhodující je přitom datum razítka na obálce, které nesmí být starší 20. listopadu 2009.

Potřebné přílohy:

  • stanovy organizace (pokud jste se ještě neucházeli/-y o grant SCWF),
  • výroční zpráva nebo popis činnosti za poslední rok,
  • profesní životopis statutární/ho zástupce/-kyně .

SCWF si v případě potřeby vyžádá další doplňující materiály.

Na co grant nelze použít?

Grant není možné použít na kapitálové vklady a investice. Z uděleného grantu nelze zpětně financovat projekty, které již byly realizovány.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.