Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Návrh věcného záměru zákona o zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací

Návrh věcného záměru zákona o zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací

20. říjen 2003
Místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje Petr Mareš předložil dne 22. září na jednání vlády Návrh věcného záměru zákona o zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací, který upravuje právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry, jazyka, politického aj. smýšlení, národnosti, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu, povinností k rodině nebo jiného postavení.
Místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje Petr Mareš předložil dne 22. září na jednání vlády Návrh věcného záměru zákona o zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací, který upravuje právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry, jazyka, politického aj. smýšlení, národnosti, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu, povinností k rodině nebo jiného postavení.

Povinnost zajišťovat rovné zacházení a ochranu před diskriminací se bude vztahovat na oblasti v rozsahu čl. 3 směrnice č. 2000/43/ES, tj. oblast pracovní včetně odměňování, práva na zaměstnání, přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, členství a činnosti v profesních komorách a výhod, které tyto organizace svým členům poskytují, členství a účasti v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů, sociálního zabezpečení a sociálních výhod, zdravotní péče, vzdělání a přístupu ke zboží a službám, které jsou k dispozici veřejnosti včetně bydlení.

Věcný záměr stanoví výjimky, za kterých je rozdílné zacházení zákonné, a právní rámec pro uplatňování pozitivních opatření. Počítá také s vytvořením Centra pro rovné zacházení, které bude pověřeno podporou rovného zacházení. Vláda předložený věcný záměr zákona schválila a uložila místopředsedovi vlády Petru Marešovi předložit do konce října tohoto roku návrh paragrafovaného znění zákona.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.