feminismus.czČlánky › Nabídka kurzů pro veřejnou správu

Nabídka kurzů pro veřejnou správu

Nabídka kurzů pro veřejnou správu
Gender Studies nabízí akreditované kurzy zacílené na úředníky a úřednice veřejné správy a klíčové údaje předkládá i v podobě publikace nazvané Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů Gender Mainstreamingu ve veřejné správě v České republice a Manuál programů rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života na úřadech veřejné správy. Informace o kurzech i publikacích naleznete níže.
Gender Studies nabízí akreditované kurzy zacílené na úředníky a úřednice veřejné správy a klíčové údaje předkládá i v podobě publikací nazvaných Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů Gender Mainstreamingu ve veřejné správě v České republice a Manuál programů rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života na úřadech veřejné správy. Informace o kurzech i publikacích naleznete níže.


Rovné příležitosti žen a mužů ve veřejné správě

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky a úřednice veřejné správy s problematikou rovných příležitostí žen a mužů na úrovni institucionální, legislativní, teoretické i v oblasti praktického uplatnění principů rovnosti žen a mužů ve veřejné správě. Absolventi a absolventky si osvojí základy problematiky rovných příležitostí žen a mužů a gender mainstreamingu, budou se umět orientovat v odpovídající legislativě a institucionálních strukturách, získají přehled o problematice diskriminace z hlediska pohlaví a osvojí si základy uplatňování principů rovnosti na úřadech veřejné správy.

1. Pohlaví a gender – 1 hodina

2. Rovné příležitosti žen a mužů – 1 hodina

3. Rovné příležitosti a rovnost šancí v politice – 1 hodina

4. Gender mainstreaming a genderové rozpočtování – 1 hodina

5. Institucionální a legislativní zabezpečení problematiky rovných příležitostí – 1 hodina

6. Zavedení politiky rovných příležitostí a principů gender mainstreamingu do veřejné správy – 1 hodina

7. Diskriminace – 1,5 hodiny

8. Diskuse – 0,5 hodiny

Celková doba vzdělávání je 8 vyučovacích hodin.

Číslo akreditace: AK/PV-270/2007

Gender mainstreaming a genderové rozpočtování ve veřejné správě

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit úředníky a úřednice veřejné správy s principy gender mainstreamingu a genderového rozpočtování na úrovni institucionální, legislativní, teoretické i v oblasti praktického uplatnění v praxi a politice úřadů veřejné správy. Absolventi a absolventky si osvojí základy problematiky gender mainstreamingu a genderového rozpočtování, budou se umět orientovat v jejich možných aplikacích v praxi úřadů v České republice i v zahraničí, a dozví se, jakým způsobem je gender mainstreaming a genderové rozpočtování využíváno v zemích EU.

1. Úvod do problematiky gender a rovných příležitostí žen a mužů – 2 hodiny

2. Gender mainstreaming – 2 hodiny

3. Genderové rozpočtování – 2 hodiny

4. Zavedení principů gender mainstreamingu a genderového rozpočtování do práce úřadů veřejné správy – 1 hodina

5. Závěr a diskuse – 1 hodina

Celková doba vzdělávání je 8 vyučovacích hodin.

Číslo akreditace: AK/PV-271/2007

Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů Gender Mainstreamingu ve veřejné správě v České republice

Česká vláda deklaruje, že prosazování rovných příležitostí je jednou z priorit politiky České republiky, ale metodika zavádění těchto principů do politiky a práce územních samosprávných celků nebyla dosud vytvořena. Publikace autorky Evy Ferrarové podává základní informace, které jsou nezbytné pro to, aby úřady veřejné správy mohly politiku rovných příležitostí realizovat. Je určena těm, kdo ve veřejné správě pracují ať už na politické či úřednické úrovni. Objasněním základních pravidel vedoucích k analýze stávající situace a k následné identifikaci silných a slabých stránek se stává průvodcem pro implementaci zásad a politik rovného zacházení a gender mainstreamingu do politiky orgánů veřejné správy a do konkrétní práce úřadů.

Obsah publikace: genderové rozpočtování, gender mainstreaming, diskriminace, SWOT analýza apod.

Více informací: office@genderstudies.cz

Manuál programů rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života na úřadech veřejné správy

I. Kuchařka rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života

Kuchařka rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života

Diskriminace a antidiskriminační opatření v ČR

Gender mainstreaming: zlepšování postavení žen a mužů ve společnosti v centru zájmu

Genderové rozpočtování

Náklady a zisky rovných příležitostí

II. Rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života v praxi úřadů veřejné správy

Stav prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na úrovni samosprávy

Příklady dobré praxe v obcích I., II. a III. typu a na krajských úřadech

Rovné příležitosti žen a mužů na Ministerstvu vnitra ČR

III. Konference “Rovné příležitosti”

Vydalo Ministerstvo vnitra ČR, 2010. Linda Sokačová (ed.). Autorský tým: E. Ferrarová, P. Pavlík, A. Jachanová Doleželová, L. Sokačová. Publikaci objednávejte na e-mailu knihovna@genderstudies.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.