Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Odejít, nebo zůstat? Večer sdílení na téma de/institucionalizace

22.10.2018  Praha  | 

Institut úzkosti / Institute of Anxiety vyzývá a vítá všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací! Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Více

Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více
feminismus.czČlánky › Mezinárodní den žen: tisková konference na téma: „České ženy a Evropská unie“

Mezinárodní den žen: tisková konference na téma: „České ženy a Evropská unie“

5. březen 2003  | Michaela Marksová-Tominová
Asociace pro rovné příležitosti a její členská organizace Gender Studies, o.p.s. pořádají dne 7. března v 10,00 v knihovně Gender Studies, Gorazdova 20, při příležitosti Mezinárodního dne žen tiskovou konferenci na téma „České ženy a Evropská unie“. Konference se zúčastní:
Ramiro Cibrian, Velvyslanec, Vedoucí Delegace Evropské komise v ČR
Michaela Marksová-Tominová, místopředsedkyně Asociace pro rovné příležitosti
Anna Čurdová, předsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů
Zástupkyně členských organizací ARP
V případě dotazů volejte 603 53 63 35 (M. Marksová-Tominová). Připraveno je malé občerstvení. Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2, E-mail: gender.office@ecn.cz, Tel./Fax : 02/24 91 56 66
Ramiro Cibrian, Velvyslanec, Vedoucí Delegace Evropské komise v ČR:

Dámy a pánové!

Je mi velkým potěšením zahájit tuto tiskovou konferenci na téma „České ženy a Evropská unie“ organizovanou Asociací pro rovné příležitosti a Centrem pro Gender Studies v Praze.

Jsem rovněž velmi potěšen, že dnes bude představena publikace „Ženy na cestě do Evropské unie – průvodce pro ženy“. Tato publikace přichází v klíčovém okamžiku, 14 měsíců před připojením České republiky k Evropské unii.

Ženy budou ze vstupu do Evropské unie těžit ze všech nejvíce. Dovolte mi, abych vysvětlil proč.

Evropská unie byla vytvořena za účelem zachování míru a demokracie. Je založena na lidských právech, solidaritě a blaha nás všech. Ženská lidská práva a rovnoprávnost mužů a žen jsou součástí těchto základních Evropských hodnot.

Závazek dodržovat rovnoprávnost pohlaví a rovné příležitosti tvoří základní součást všech iniciativ Evropské unie. Tato zásada ovlivňuje stále se rozšiřující komunitární právo a politiku ve všech resortech.
Nabytím účinnosti Amsterodamské smlouvy má Evropské společenství za úkol propagovat rovnoprávnost mezi muži a ženami. Ve skutečnosti se Evropské společenství snaží odstraňovat nerovnost a prosazovat rovnost mezi ženami a muži ve všech svých aktivitách – jde o proces známý jako „mainstreaming“ (zohledňování rodové problematiky).
Praktické zavedení tohoto zohledňování rodové problematiky je uvedeno v Rámcové strategii Evropského společenství o rovnosti pohlaví (2001-2005), která zaštiťuje všechny činnosti jednotlivých složek Evropské komise a koordinuje jejich úsilí o dosažení rovnosti pohlaví. Zahrnuje analýzu politiky a plánování, sběr statistických dat rozdělených podle pohlaví i školení a zvyšování povědomí o zúčastněných klíčových aktérech. Tato strategie je podpořena finančním programem pro období 2001 až 2005 představujícím 50 milionů euro. Jsem rád, že se Česká republika rozhodla se tohoto programu zúčastnit.
Rozsah aktivit týkajících se rovnosti pohlaví sahá od integrace z hlediska pohlaví ve Strukturálních fondech (například v Generálním ředitelství pro zaměstnanost je to čtvrtý pilíř Evropského sociálního fondu a iniciativ EQUAL [ROVNOST], ale též iniciativy URBAN [MĚSTSKÝ] a LEADER+[VŮDCE+]) až k rozvoji spolupráce, vědy a výzkumu, obchodu a globalizaci, zadávání veřejných zakázek, boji proti organizovanému zločinu (jako například ilegální obchodování s lidmi či domácí násilí) a prosazování lidských práv.

Česká republika již dosáhla významného pokroku ve slaďování své legislativy s legislativou Evropské unie v oblasti práce a sociálních věcí. Avšak přijetí a vymáhání komunitárního práva je jen malou částí boje proti nerovnosti pohlaví.

Evropská unie neznamená jen legislativu a proces připojení k Evropské unii nepředstavuje jen transponování zákonů, ale měl by rovněž přinést změny v praxi i posílení hodnot. Z tohoto důvodu je cílem Evropské unie zvyšovat povědomí pomocí legislativy a informačních kampaní o důležitosti úsilí, které je stále třeba vynaložit k vytvoření moderní a skutečně rovné společnosti.

Dovolte mi nyní pohovořit o budoucí podobě Evropské unie. Problematiku pohlaví bude třeba zohlednit i v souvislosti s Konventem. Nyní probíhá intenzívní debata mezi feministickými lobby, členy Evropského parlamentu a členy Konventu o budoucnosti Evropské unie, o tom, jak zlepšit ustanovení o rovnosti pohlaví na úrovni Evropské unie s výhledem na přijetí nové Ústavní smlouvy Evropské unie.

Článek 23, odst. 1 Charty, který uvádí, že „rovnost mezi ženami a muži musí být zajištěna ve všech oblastech“, je dostatečně jasný, ale nepředstavuje právně závazný základ.

Při pohledu zpět (jen si vzpomeňte, kolik již bylo dosaženo od roku 1958 v oblasti rovných příležitostí) jsem přesvědčen, že nejlepší způsob, jak řádně zohlednit rovnost pohlaví, by bylo zahrnout do Ústavní smlouvy článek, který by měl přímou účinnost, čímž by to získalo právní základ.

Jedině ustanovení s přímou účinností ve smlouvě, které by zakazovalo diskriminaci na základě pohlaví, může zaručit skutečnou rovnost mezi ženami a muži. Šlo by jej formulovat následovně: „Jakákoliv diskriminace na základě pohlaví je zakázána.“ Toto ustanovení by pak bylo včleněno do Záhlaví 2 první části věnované základním právům a občanství.

Je pravda, že rovnost de jure neznamená rovnost de facto; právo skutečně nelze nikdy považovat za samozřejmé, i když je zakotveno v zákonech a mezinárodních smlouvách.

Dnešní mladé ženy si myslí, že rovnost mezi ženami a muži je daná. Zdaleka tomu tak není. Tuto rovnost je třeba vybojovávat denně znovu a znovu, ať už na veřejnosti či v soukromí. Dokonce i přesto že evropská integrace byla nepochybně hybnou silou v politice rovných příležitostí a zabezpečila úpravu legislativy a institucí ve prospěch žen v členských státech, existuje ještě mnoho forem otevřené a skryté diskriminace na základě pohlaví v samotné Evropské unii.

Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky.

Translated on March 6, 2003 for Ramiro Cibrián by Vladimíra Žáková
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.