Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Kuchařka rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života na úřadech veřejné správy

Kuchařka rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života na úřadech veřejné správy

Kuchařka rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života na úřadech veřejné správy
Co se konkrétně skrývá pod pojmy rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života, představuje naše malá kuchařka, která je sestavena jako návod krok za krokem podle dotazníku ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem.

Co se konkrétně skrývá pod pojmy rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života, představuje naše malá kuchařka, která je sestavena jako návod krok za krokem podle dotazníku ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem.

Paritní zastoupení žen a mužů

Jedním z kritérií hodnocení rovných příležitostí je míra paritního zastoupení žen a mužů. I když se velmi často užívá výrazu „půl na půl“ nebo „padesát na padesát“, za vyvážené zastoupení se považuje rozmezí účasti žen a mužů 40–60%. A proč právě tento poměr? Výzkumy ukazují, že teprve při minimálním zastoupení 40% jednoho z pohlaví se tato skupina přestává chovat jako minorita (a zároveň tak přestává být vnímána) a může plně vyjadřovat své potřeby a zájmy.

Rovné příležitosti žen a mužů

Neexistence překážek pro účast na ekonomickém, politickém a sociálním životě na základě pohlaví. Zjednodušeně řečeno jde o to, aby muži i ženy ve společnosti měli stejnou startovní čáru a ani jedno pohlaví nebylo nuceno překonávat společenské předsudky, které znemožňují svobodnou volbu životních a profesních cest. Nejedná se o apriorní zvýhodňování jednoho pohlaví na úkor druhého, takové jednání je považováno za diskriminační.

To, zda v dané organizaci skutečně fungují rovné příležitosti žen a mužů, nelze hodnotit pouze na základě počtu žen a mužů, důležitou roli hraje širší kvalitativní analýza. Např. v základním školství či v profesi zdravotních sester jsou zastoupeny především ženy, neznamená to však, že jsou zde perfektně nastaveny rovné příležitosti, ale spíše tento fakt vypovídá o velké míře segregace českého trhu práce.

Zohlednění rovných příležitostí žen a mužů v externích dokumentech úřadů veřejné správy

Počítat s rovnými příležitostmi žen a mužů je důležité i z hlediska rozvoje krajů a regionů – a to jak v oblasti infrastruktury, tak rozvoje lidských zdrojů. Tento princip výrazně posiluje adresnost rozvojových programů a zvyšuje jejich efektivitu.

Kde všude jde v těchto dokumentech uplatňovat rovné příležitosti, ukazuje krajský úřad Jihomoravského kraje:

Vize krajského úřadu Jihomoravského kraje: práce s klientem – dostupnost služeb a individuální přístup bez ohledu na pohlaví, věk, národnost, víru, atd.

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje: rovnost příležitostí ve vzdělávání – rovný přístup ke vzdělání bez ohledu na znevýhodnění (sociální, ekonomické, zdravotní, etnické, genderové).

Zvýšení rozsahu a účinnosti opatření aktivní politiky zaměstnanosti: opatření usiluje o rychlejší návrat nezaměstnaných na trh práce a o předcházení nezaměstnanosti u osob zvláště jí ohrožených (ženy po rodičovské dovolené, absolventi škol, lidé nad 50 let, etnické menšiny atd.).

Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce: opatření je zaměřené na odstraňování přetrvávajících nerovností mezi muži a ženami na pracovním trhu a prosazování a naplňování principu rovných příležitostí v praxi.

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje: hlavním cílem koncepce je podpora funkčních rodin, kvalitního rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny. Ty mají zajistit možnost svobodně se rozhodovat o životních a profesních strategiích. Cílem koncepce je také zlepšení slaďování rodinného a pracovního života. Obsahem koncepce je také identifikace finančních zdrojů.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období 2009–2011: plán je zaměřen na tyto cílové skupiny: senioři, skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, osoby se zdravotním postižením a děti, mládež a rodina (zde je akcent i na problematiku domácího násilí).

Krajský plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v letech 2010–2013: cílem je odstranění bariér pro život občanů a občanek se zdravotním postižením.

Zohlednění rovných příležitostí a antidiskriminačního přístupu v interních dokumentech

Důraz na explicitní podporu a prosazování rovných příležitostí žen a mužů a antidiskriminačního přístupu je podstatný z hlediska skutečné implementace těchto programů a také stanovení kritérií a podmínek žádaného a přijatelného profesního chování na pracovišti.

Zkušenosti zaměstnavatelů, kteří mají explicitní směrnice zaměřené na tyto oblasti, ukazují, že jsou tak jasně stanoveny hranice, které není možné překročit, a zároveň osoby, které jsou vystaveny diskriminaci, (sexuálnímu) obtěžování či nerovným příležitostem, vědí, že se mohou obrátit na odpovědné osoby, které jim pomohou problém řešit.

V praxi úřadů veřejné správy jsou tyto klauzule nejčastěji uvedeny v pracovním řádu, vnitřním platovém předpisu, směrnici pro přijímání nových pracovníků či etickém kodexu. Rovné příležitosti a antidiskriminace bývají také součástí kolektivních smluv. Např. Magistrát hlavního města Prahy má speciální antidiskriminační opatření – antidiskriminační tým a důvěrné poradce a poradkyně pro tuto oblast.

Genderově segregované statistiky

Statistiky členěné na ženy a muže pomáhají odhalovat různé nerovnosti a dopady programů a opatření na ženy a muže. Data za obě pohlaví dohromady velmi často ukazují neutrální hodnoty, které vedou k závěrům, že opatření má stejný dopad na všechny skupiny zaměstnanců nebo obyvatel. Data rozdělená na ženy a muže mohou odhalit mnohdy radikálně rozdílné dopady na obě pohlaví. Genderové statistiky mohou úřady sbírat samy ve spolupráci s renomovanými institucemi a organizacemi (jako např. univerzity) nebo využívat již existujících statistik Českého statistického úřadu a dalších institucí.

Institucionální zajištění rovných příležitostí na úřadech

Proto aby byly rovné příležitosti a programy slaďování důsledně plánovány a realizovány, musí mít podporu vedení úřadu i politické reprezentace. Zároveň je důležité, aby realizace těchto programů byla náplní specifické pracovní pozice nebo aby byla tato odpovědnost včleněna do popisu práce některé související pracovní pozice.

Aby mohly být tyto programy realizovány a vyhodnocovány systematicky, měl by na úřadě existovat plán či strategie rovných příležitostí, která je doprovázena relevantním finančním rozpočtem a personálním obsazením. Pozitivní pro rozvoj tematiky rovných příležitostí může být i spolupráce s neziskovými organizacemi, univerzitami a nezávislými experty a expertkami, což může přinést mnohem širší perspektivu pohledu na řešené oblasti a problémy.

Slaďování rodinného a pracovního života

Zavádění opatření umožňujících vzájemné kombinování rodinného/osobního a pracovního života pro ženy a muže. Jde např. o flexibilní pracovní uspořádání pracovní doby či úvazku (částečný úvazek, práce z domova, sdílené úvazky, časová konta apod.), sdílení informací, zařízení a služby péče o děti (jesle, mateřské školy, babysitting apod.), komunikace s rodiči během rodičovské dovolené apod.

Slaďování není jen otázkou žen a péče o děti, týká se i péče o blízké osoby, slaďování zájmů např. sportovních aktivit, péče o zvíře, studium při zaměstnání atd. (1)

Opatření zaměřená na slaďování mohou být určena nejen zaměstnancům a zaměstnankyním, jak je popsáno výše, ale také občanům a občankám. Pak jde např. o vzdělávací a podpůrné programy, rekvalifikační kurzy či vytváření prostředí vstřícného k slaďujícím osobám, jako jsou rodiče a další pečující o závislé osoby: bezbariérové prostředí na úřadech, prostory na přebalování a kojení, dětské koutky, možnost objednání na přesný čas pro vyřízení úřední věci apod. Mezi opatření, která podporují slaďování a zároveň pečující o závislé osoby, patří i existence rozličných služeb pro seniory nebo handicapované osoby (pečovatelské domy, dovážka jídla atp.), ale i podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže.

(1) Slovníček Gender Studies, o.p.s.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.