Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Krajský úřad kraje Vysočina se umístil mezi úřady, které nejaktivněji podporují rovné příležitosti žen a mužů

Krajský úřad kraje Vysočina se umístil mezi úřady, které nejaktivněji podporují rovné příležitosti žen a mužů

Krajský úřad kraje Vysočina se umístil mezi úřady, které nejaktivněji podporují rovné příležitosti žen a mužů
Krajský úřad kraje Vysočina aktivně prosazuje rovné příležitosti pro ženy a muže v rámci svého personálního řízení uvnitř úřadu prostřednictvím využívání flexibilních pracovních úvazků i nastavením benefitů pro své zaměstnance a zaměstnankyně. Docílení rovnosti je cílem činnosti pracovní skupiny, která v rámci úřadu pracuje. Směrem k veřejnosti úřad podporuje vyrovnávání šancí a snaží se, aby kraj Vysočina byl krajem, který respektuje práva a zájmy znevýhodněných a slabších, krajem spoluvytvářejícím harmonickou společnost. Přinášíme rozhovor se Zdenkěm Kalecem, ředitelem Krajského úřadu kraje Vysočina.

Krajský úřad kraje Vysočina aktivně prosazuje rovné příležitosti pro ženy a muže v rámci svého personálního řízení uvnitř úřadu prostřednictvím využívání flexibilních pracovních úvazků i nastavením benefitů pro své zaměstnance a zaměstnankyně. Docílení rovnosti je cílem činnosti pracovní skupiny, která v rámci úřadu pracuje. Směrem k veřejnosti úřad podporuje vyrovnávání šancí a snaží se, aby kraj Vysočina byl krajem, který respektuje práva a zájmy znevýhodněných a slabších, krajem spoluvytvářejícím harmonickou společnost. Přinášíme rozhovor se Zdenkěm Kalecem, ředitelem Krajského úřadu kraje Vysočina.

Proč jste se rozhodli ve Vašem úřadu aktivně prosazovat rovné příležitosti žen a mužů?

Politika rovných příležitostí žen a mužů, ale i politika začleňování všech zaměstnaneckých skupin, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny ve svém pracovním postavení, je již pevnou součástí politiky řízení lidských zdrojů na našem krajském úřadě a filozofií pro práci s nimi. Snažíme se pro současné i budoucí zaměstnance a zaměstnankyně vytvářet takové pracovní podmínky, které neomezují jejich práva a osobní svobody. Uplatňováním zásad rovných příležitostí přispíváme k tomu, aby v naší organizaci existovaly pokud možno stejné možnosti a platila shodná pravidla pro všechny.

Zaměstnancům i zaměstnankyním dáváme možnost pracovat na pozicích odpovídajících jejich schopnostem, usilovat o kariérní postup, plně využít své kvalifikace a talentu a zhodnotit získané zkušenosti. Zlepšujeme pracovní podmínky a možnosti tak, aby dovolily slaďovat osobní a pracovní život. Snažíme se o větší spokojenost našich zaměstnanců a zaměstnankyň a o jejich nízkou fluktuaci. Lepšími pracovními podmínkami podporujeme takové pracovní prostředí, ve kterém se mohou cítit příjemně a které jim umožňuje vážit si svého zaměstnavatele.

Jaká opatření přijal Váš úřad na podporu slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň?

Některá opatření byla zavedena již v předchozích letech, avšak i nyní jsou využívána a rozvíjena. Jsou jimi například uplatňování pružné pracovní doby, možnost alternativních forem zaměstnávání (zkrácené úvazky, v odůvodněných případech možnost práce z domova, sjednaní dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) nebo třeba možnost vzít si neplacené volno nad rámec dovolené.

Dalšími opatřeními jsou pak ta, která jsou nově nastavována, a to zejména v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Jako příklady bych zmínil četné aktivity na podporu fyzického i psychického zdraví zaměstnanců a zaměstnankyň - cvičení zdravá záda, volejbal, aerobic, plavání, také pořádání velmi oblíbené bowlingové ligy a již druhého ročníku celoúřadového sportovního dne. Dále se můžeme pochlubit zaměstnaneckými benefity, které jsou zaměřeny na kulturní, společenské, sportovní a tělovýchovné akce i rehabilitační a rekreační pobyty, které lze využívat i pro rodinné příslušníky. V neposlední řadě sem patří i opatření, která podporují zdravotně znevýhodněné zaměstnance a zaměstnankyně, a to formou příspěvků na nákup kompenzačních pomůcek a prostředků k usnadnění práce.

Jakým způsobem podporuje Váš úřad volnočasové aktivity dětí?

Kraj Vysočina podporuje a v některých případech i zajišťuje a přímo realizuje aktivity tohoto druhu. V našem regionu existuje poměrně rozsáhlá síť zařízení pro sportování i pro další formy využívání volného času, zejména pro děti a mládež. Nejdůležitější je však tvořivost a aktivita obyvatel kraje, jen díky ní úspěšně funguje celá řada zájmových sdružení, spolků a dalších občanských iniciativ. Tak vzniká pestrá nabídka volnočasových aktivit.

Veřejné i neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží jsou krajem podporovány prostřednictvím grantových programů Fondu Vysočiny či přímo z rozpočtu kraje. Podpora z grantových programů je zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé aktivity pro děti a mládež a na činnosti, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování práce takových jednotlivých organizací. Z tohoto pohledu nejdůležitějším je grantový program Volný čas.

Na území Vysočiny je každoročně pořádáno více jak 30 postupových soutěží a přehlídek vyhlašovaných a podporovaných MŠMT. Okresních a krajských kol sportovních i nesportovních soutěží se účastní pravidelně cca 25 tisíc žáků a studentů. Kraj tyto soutěže zaštiťuje i finančně.

Dále se region podílí na organizování krajských nebo celostátních soutěží a přehlídek pro děti a mládež finančně nepodporovaných MŠMT. Jedná se např. o soutěže Jihlavský slavík, Soutěž první pomoci, Všeználek, Zelená stezka - Zlatý list, Sedmikvítek, Ekologická olympiáda, Řemeslo Vysočiny aj.

Spolupracujeme též s Radou dětí a mládeže kraje Vysočina. Rada je zastřešující organizací, která v kraji sdružuje organizace pracující s dětmi a mládeží v jejich volném čase a je také partnerem kraje pro komunikaci s neziskovým sektorem. Díky finančním prostředkům z krajského rozpočtu Rada např. vydala brožuru o letních táborech na Vysočině. Společně se podílíme na pořádání a financování Bambiriády - té se účastní organizace pro děti z celého regionu. Podporujeme i další akci - Regionální vzájemnou výměnu zkušeností (RVVZ). Ta je největším setkáním vedoucích dětských oddílů, rádců či instruktorů, pracovníků center volného času a dalších zájemců z Vysočiny pracujících s dětmi.

Jaký přínos bude mít realizace projektu Gender Fokus pro práci Vašeho úřadu?

Ze současného vývoje evropské a české legislativy se dá předpokládat, že subjekty veřejné správy budou mít v budoucnu povinnost zohlednit pravidla rovných příležitostí v rámci svého hospodaření, rozpočtování. Určité signály tomu již nasvědčují, ať již se jedná o usnesení Vlády ČR, nebo např. o existenci Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, pracovních skupin řešící tuto problematiku apod.

Za hlavní přínos projektu považuji, že se úředníci krajského úřadu i členové samosprávných orgánů kraje mohou podrobněji seznámit s touto problematikou, čerpat zkušenosti od projektového partnera z Dolního Rakouska a získat potřebnou orientaci v trendech v dalších evropských zemích. Můžeme tím získat pomyslný náskok a připravovat uplatňování aspektů rovných příležitostí v rámci své vlastní činnosti v předstihu před tím, než to bude povinnost nebo společenská nezbytnost. Dalším přínosem určitě bude osvěta – počítá se s prezentací výstupů z projektu Gender Fokus obcím v kraji (konference, příručka apod.).

Chystáte nějaká nová opatření v oblasti respektu k rovným příležitostem Vašich zaměstnanců a zaměstnankyň? Případně jaká?

Oblast rovných příležitostí je od letošního roku nově v gesci pracovní skupiny sestavené z reprezentantů všech hierarchicky zastoupených pracovních pozic a současně ze zástupců různých odborů krajského úřadu. Úkolem pracovní skupiny je navrhovat opatření v oblasti podpory fyzického a psychického zdraví. Bude se však také věnovat obecněji problematice respektu k rovným příležitostem a tématu slaďování osobního a pracovního života.

Pracovní skupina již např. navrhla a připravila podklady k zavedení dnů neplaceného, avšak omluveného volna. Pracovní volna mají umožnit zaměstnancům a zaměstnankyním snadnější koordinaci jejich osobních záležitostí. Podrobněji se chceme věnovat aktivitám na podporu duševního zdraví zaměstnanců a zaměstnankyň. Účastníme se mezinárodního projektu „Práce v souladu se životem“, který je realizován Státním zdravotním ústavem a jehož cílem je shromáždit co nejvíce příkladů dobré praxe na poli podpory duševního zdraví a pohody na pracovišti a prezentovat je v tuzemsku i v zahraničí.

V rámci získání poznatků, dalších zkušeností i dostupných finančních zdrojů budeme rozvíjet i další vybrané aktivity, a to tak, abychom oblast rovných příležitostí na našem krajském úřadě i v celém našem kraji povýšili na úroveň odpovídající současnosti. Chceme být a budeme krajem respektujícím práva a zájmy znevýhodněných a slabších, krajem spoluvytvářejícím harmonickou společnost – prostě dobrým místem pro život a pro práci.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.