Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Krajský úřad kraje Vysočina se umístil mezi úřady, které nejaktivněji podporují rovné příležitosti žen a mužů

Krajský úřad kraje Vysočina se umístil mezi úřady, které nejaktivněji podporují rovné příležitosti žen a mužů

Krajský úřad kraje Vysočina se umístil mezi úřady, které nejaktivněji podporují rovné příležitosti žen a mužů
Krajský úřad kraje Vysočina aktivně prosazuje rovné příležitosti pro ženy a muže v rámci svého personálního řízení uvnitř úřadu prostřednictvím využívání flexibilních pracovních úvazků i nastavením benefitů pro své zaměstnance a zaměstnankyně. Docílení rovnosti je cílem činnosti pracovní skupiny, která v rámci úřadu pracuje. Směrem k veřejnosti úřad podporuje vyrovnávání šancí a snaží se, aby kraj Vysočina byl krajem, který respektuje práva a zájmy znevýhodněných a slabších, krajem spoluvytvářejícím harmonickou společnost. Přinášíme rozhovor se Zdenkěm Kalecem, ředitelem Krajského úřadu kraje Vysočina.

Krajský úřad kraje Vysočina aktivně prosazuje rovné příležitosti pro ženy a muže v rámci svého personálního řízení uvnitř úřadu prostřednictvím využívání flexibilních pracovních úvazků i nastavením benefitů pro své zaměstnance a zaměstnankyně. Docílení rovnosti je cílem činnosti pracovní skupiny, která v rámci úřadu pracuje. Směrem k veřejnosti úřad podporuje vyrovnávání šancí a snaží se, aby kraj Vysočina byl krajem, který respektuje práva a zájmy znevýhodněných a slabších, krajem spoluvytvářejícím harmonickou společnost. Přinášíme rozhovor se Zdenkěm Kalecem, ředitelem Krajského úřadu kraje Vysočina.

Proč jste se rozhodli ve Vašem úřadu aktivně prosazovat rovné příležitosti žen a mužů?

Politika rovných příležitostí žen a mužů, ale i politika začleňování všech zaměstnaneckých skupin, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny ve svém pracovním postavení, je již pevnou součástí politiky řízení lidských zdrojů na našem krajském úřadě a filozofií pro práci s nimi. Snažíme se pro současné i budoucí zaměstnance a zaměstnankyně vytvářet takové pracovní podmínky, které neomezují jejich práva a osobní svobody. Uplatňováním zásad rovných příležitostí přispíváme k tomu, aby v naší organizaci existovaly pokud možno stejné možnosti a platila shodná pravidla pro všechny.

Zaměstnancům i zaměstnankyním dáváme možnost pracovat na pozicích odpovídajících jejich schopnostem, usilovat o kariérní postup, plně využít své kvalifikace a talentu a zhodnotit získané zkušenosti. Zlepšujeme pracovní podmínky a možnosti tak, aby dovolily slaďovat osobní a pracovní život. Snažíme se o větší spokojenost našich zaměstnanců a zaměstnankyň a o jejich nízkou fluktuaci. Lepšími pracovními podmínkami podporujeme takové pracovní prostředí, ve kterém se mohou cítit příjemně a které jim umožňuje vážit si svého zaměstnavatele.

Jaká opatření přijal Váš úřad na podporu slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň?

Některá opatření byla zavedena již v předchozích letech, avšak i nyní jsou využívána a rozvíjena. Jsou jimi například uplatňování pružné pracovní doby, možnost alternativních forem zaměstnávání (zkrácené úvazky, v odůvodněných případech možnost práce z domova, sjednaní dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) nebo třeba možnost vzít si neplacené volno nad rámec dovolené.

Dalšími opatřeními jsou pak ta, která jsou nově nastavována, a to zejména v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Jako příklady bych zmínil četné aktivity na podporu fyzického i psychického zdraví zaměstnanců a zaměstnankyň - cvičení zdravá záda, volejbal, aerobic, plavání, také pořádání velmi oblíbené bowlingové ligy a již druhého ročníku celoúřadového sportovního dne. Dále se můžeme pochlubit zaměstnaneckými benefity, které jsou zaměřeny na kulturní, společenské, sportovní a tělovýchovné akce i rehabilitační a rekreační pobyty, které lze využívat i pro rodinné příslušníky. V neposlední řadě sem patří i opatření, která podporují zdravotně znevýhodněné zaměstnance a zaměstnankyně, a to formou příspěvků na nákup kompenzačních pomůcek a prostředků k usnadnění práce.

Jakým způsobem podporuje Váš úřad volnočasové aktivity dětí?

Kraj Vysočina podporuje a v některých případech i zajišťuje a přímo realizuje aktivity tohoto druhu. V našem regionu existuje poměrně rozsáhlá síť zařízení pro sportování i pro další formy využívání volného času, zejména pro děti a mládež. Nejdůležitější je však tvořivost a aktivita obyvatel kraje, jen díky ní úspěšně funguje celá řada zájmových sdružení, spolků a dalších občanských iniciativ. Tak vzniká pestrá nabídka volnočasových aktivit.

Veřejné i neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží jsou krajem podporovány prostřednictvím grantových programů Fondu Vysočiny či přímo z rozpočtu kraje. Podpora z grantových programů je zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé aktivity pro děti a mládež a na činnosti, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování práce takových jednotlivých organizací. Z tohoto pohledu nejdůležitějším je grantový program Volný čas.

Na území Vysočiny je každoročně pořádáno více jak 30 postupových soutěží a přehlídek vyhlašovaných a podporovaných MŠMT. Okresních a krajských kol sportovních i nesportovních soutěží se účastní pravidelně cca 25 tisíc žáků a studentů. Kraj tyto soutěže zaštiťuje i finančně.

Dále se region podílí na organizování krajských nebo celostátních soutěží a přehlídek pro děti a mládež finančně nepodporovaných MŠMT. Jedná se např. o soutěže Jihlavský slavík, Soutěž první pomoci, Všeználek, Zelená stezka - Zlatý list, Sedmikvítek, Ekologická olympiáda, Řemeslo Vysočiny aj.

Spolupracujeme též s Radou dětí a mládeže kraje Vysočina. Rada je zastřešující organizací, která v kraji sdružuje organizace pracující s dětmi a mládeží v jejich volném čase a je také partnerem kraje pro komunikaci s neziskovým sektorem. Díky finančním prostředkům z krajského rozpočtu Rada např. vydala brožuru o letních táborech na Vysočině. Společně se podílíme na pořádání a financování Bambiriády - té se účastní organizace pro děti z celého regionu. Podporujeme i další akci - Regionální vzájemnou výměnu zkušeností (RVVZ). Ta je největším setkáním vedoucích dětských oddílů, rádců či instruktorů, pracovníků center volného času a dalších zájemců z Vysočiny pracujících s dětmi.

Jaký přínos bude mít realizace projektu Gender Fokus pro práci Vašeho úřadu?

Ze současného vývoje evropské a české legislativy se dá předpokládat, že subjekty veřejné správy budou mít v budoucnu povinnost zohlednit pravidla rovných příležitostí v rámci svého hospodaření, rozpočtování. Určité signály tomu již nasvědčují, ať již se jedná o usnesení Vlády ČR, nebo např. o existenci Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, pracovních skupin řešící tuto problematiku apod.

Za hlavní přínos projektu považuji, že se úředníci krajského úřadu i členové samosprávných orgánů kraje mohou podrobněji seznámit s touto problematikou, čerpat zkušenosti od projektového partnera z Dolního Rakouska a získat potřebnou orientaci v trendech v dalších evropských zemích. Můžeme tím získat pomyslný náskok a připravovat uplatňování aspektů rovných příležitostí v rámci své vlastní činnosti v předstihu před tím, než to bude povinnost nebo společenská nezbytnost. Dalším přínosem určitě bude osvěta – počítá se s prezentací výstupů z projektu Gender Fokus obcím v kraji (konference, příručka apod.).

Chystáte nějaká nová opatření v oblasti respektu k rovným příležitostem Vašich zaměstnanců a zaměstnankyň? Případně jaká?

Oblast rovných příležitostí je od letošního roku nově v gesci pracovní skupiny sestavené z reprezentantů všech hierarchicky zastoupených pracovních pozic a současně ze zástupců různých odborů krajského úřadu. Úkolem pracovní skupiny je navrhovat opatření v oblasti podpory fyzického a psychického zdraví. Bude se však také věnovat obecněji problematice respektu k rovným příležitostem a tématu slaďování osobního a pracovního života.

Pracovní skupina již např. navrhla a připravila podklady k zavedení dnů neplaceného, avšak omluveného volna. Pracovní volna mají umožnit zaměstnancům a zaměstnankyním snadnější koordinaci jejich osobních záležitostí. Podrobněji se chceme věnovat aktivitám na podporu duševního zdraví zaměstnanců a zaměstnankyň. Účastníme se mezinárodního projektu „Práce v souladu se životem“, který je realizován Státním zdravotním ústavem a jehož cílem je shromáždit co nejvíce příkladů dobré praxe na poli podpory duševního zdraví a pohody na pracovišti a prezentovat je v tuzemsku i v zahraničí.

V rámci získání poznatků, dalších zkušeností i dostupných finančních zdrojů budeme rozvíjet i další vybrané aktivity, a to tak, abychom oblast rovných příležitostí na našem krajském úřadě i v celém našem kraji povýšili na úroveň odpovídající současnosti. Chceme být a budeme krajem respektujícím práva a zájmy znevýhodněných a slabších, krajem spoluvytvářejícím harmonickou společnost – prostě dobrým místem pro život a pro práci.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.