Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Jihomoravský kraj prošel auditem Rovné příležitosti

Jihomoravský kraj prošel auditem Rovné příležitosti

Jihomoravský kraj prošel auditem Rovné příležitosti
Na počátku roku 2012 prošel Krajský úřad Jihomoravského kraje úspěšně genderovým auditem Rovné příležitosti a získal certifikát potvrzující, že se jedná o zaměstnavatele, který nediskriminuje a rovné šance svých zaměstnaných respektuje a podporuje. V následujícím článku představujeme inspirativní dobré praxe, které jsme v průběhu auditu identifikovali.

Na počátku roku 2012 prošel Krajský úřad Jihomoravského kraje úspěšně genderovým auditem Rovné příležitosti a získal certifikát potvrzující, že se jedná o zaměstnavatele, který nediskriminuje a rovné šance svých zaměstnaných respektuje a podporuje. V následujícím článku představujeme inspirativní dobré praxe, které jsme v průběhu auditu identifikovali.

Rovné příležitosti a diskriminace

Audit prokázal řadu dobrých praxí v oblasti rovných příležitostí pro muže a ženy, 88 % zaměstnaných se domnívá, že rovné šance jsou dodržovány. To je především založeno na snaze zaměstnavatele i zaměstnaných vyjít si navzájem vstříc, brát na sebe ohledy a budovat přátelskou atmosféru na pracovišti. Tomu odpovídá i nízká míra identifikace negativních pracovních jevů, jako je šikana či obtěžování, 90 % respondentů a respondentek se s podobnými jevy na úřadu nesetkalo.

Jako velice pozitivní hodnotíme otevřený a podporující přístup vedení úřadu. To se projevuje i ve vlastní otevřenosti k vykonanému auditu a poskytnutí potřebných materiálů a součinnosti.

Nábor a kariérní postup

V zaměstnanecké populaci úřadu převládají ženy a jsou často zastoupeny i na vedoucích pozicích v rámci středního i vyššího managementu. V roce 2010 byl poměr žen a mužů na vedoucích pozicích přesně 50 % na 50 %, vůči zaměstnanecké populaci, kdy jsou ženy zastoupeny 66,8 % se jedná o relativně vyrovnaný poměr.

Za dobrou praxi lze považovat i přístup, kde je v první řadě ve výběru nových zaměstnaných zhodnocena jejich schopnost vykonávat konkrétní pracovní činnosti a vhodnost pro konkrétní tým se řeší až po nástupu. „Zapadnutí do kolektivu při výběru neřeším, to při tak krátkém rozhovoru nepoznáte, první dojmy jsou úplně jiné. Od toho je zkušební doba posoudit člověka při práci, takto s ním pracuji první tři měsíce.“ Taková praxe může napomoci tomu, aby do týmu nebyli vybírání lidé, kteří si jsou příliš podobní a jejich spolupráce se jeví bezproblémová. Praxe však ukazuje, že lépe pracují diverzifikované týmy, které se doplňují dovednostmi, ale i růzností pohledů na věc.

Vzdělávání a profesní rozvoj

Vzdělávání je nedílnou součástí práce na úřadě. Každý úředník a úřednice má povinné zákonem stanovené penzum vzdělávání. I nad rámec tohoto povinného minima je KÚ JMK zaměstnavatelem, který vzdělávání svých zaměstnanců a zaměstnankyň podporuje a je v této oblasti proaktivní. „S ohledem na praxi je možné i vzdělávání nad rámec stanovených dní, to je důležité, protože to zvyšuje i cenu člověka na trhu práce“. Dobrou praxí je snaha umožnit účast na stejném školení více osobám, kdy dochází k podpoře růstu kvalifikace všech, oproti modelu, kdy je vyslána jedna osoba, která pouze předá informace dalším.

Všechna povinná a schválená školení probíhají v pracovní době a na náklady zaměstnavatele.

Vybrané vzdělávací moduly jsou nabízeny i rodičům na MD/RD. Zejména se jedná o novinky v chodu úřadu a IT dovednosti. Tato školení je však vhodné dobře naplánovat s ohledem na plánovaný nástup do práce, aby nebyl příliš dlouhý časový interval mezi školením a nástupem.

Slaďování osobního a pracovního života

Z flexibilních forem práce je na úřadě nejvíce využívána pružná úprava pracovní doby, zaměstnanci a zaměstnankyně jsou s touto flexibilitou převážně spokojeni, i když se objevují signály o vhodnosti rozšíření flexibilní části. To je v tuto chvíli řešeno spíše individuální domluvou v konkrétních případech, což potvrzuje vstřícnost vedení, na druhou stranu to znamená zvýšenou časovou zátěž administrativním úkonem.

Možnost čerpat zkrácené úvazky existuje, ale je poměrně limitovaná, obvykle se jedná pouze o velmi malé snížení úvazku, spíše na přechodnou dobu. To má i své výhody pro zaměstnané v předcházení rizik plynoucích z dlouhodobé práce na zkrácený úvazek.

Úřad se o své zaměstnané stará, komunikuje s nimi i během rodičovské dovolené, pořádá školení a nabízí možnosti dalšího vzdělávání. Připravuje se i vznik školky.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.