Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Jihomoravský kraj: Premiant mezi krajskými úřady

Jihomoravský kraj: Premiant mezi krajskými úřady

Jihomoravský kraj: Premiant mezi krajskými úřady
Jihomoravský kraj se v top 3 ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem už pomalu stává tradicí. Nebyl rok, kdy by tento kraj nevyhrál nebo neskončil na druhém místě. Zásluhu na tom má především koncepční přístup k rozvoji kraje, a to i v oblasti rodinné politiky a rovných příležitostí.

Jihomoravský kraj se v top 3 ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem už pomalu stává tradicí. Nebyl rok, kdy by tento kraj nevyhrál nebo neskončil na druhém místě. Zásluhu na tom má především koncepční přístup k rozvoji kraje, a to i v oblasti rodinné politiky a rovných příležitostí.

Ve vizi úřadu směrem k občanům a občankám a ve strategii rozvoje Jihomoravského kraje je zohledněn princip gender mainstreamingu. Princip rovných příležitostí žen a mužů se objevuje v přístupu ke vzdělání a také v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Velký důraz je kladen na podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva, mezi kterými jsou ženy po rodičovské dovolené, absolventi a absolventky, lidé nad 50 let nebo příslušníci a příslušnice etnických menšin. Samostatná kapitola je věnována odstraňování přetrvávajících nerovností mezi muži a ženami na pracovním trhu. Kraj má také koncepci rodinné politiky. Hlavním cílem je podpora funkčních rodin a vytváření takových podmínek, aby byla možná svobodná realizace vlastních životních strategií v rodičovství a profesním životě.

Slaďování rodinného a pracovního života se kraj věnuje také ve vztahu k zaměstnankyním a zaměstnancům úřadu. Úřad udržuje kontakt se zaměstnankyněmi na mateřské, resp. rodičovské dovolené, nabízí flexibilní pracovní dobu a zkrácené úvazky. Dále poskytuje pracovní volno s náhradou platu (10 pracovních dnů) pro činnost na táborech pro děti a mládež. Na schválení také čeká projekt „Snadný návrat po rodičovské dovolené“, který má práci s ženami po rodičovské dovolené ještě rozvést a vytvořit trvalý systém slaďování.

Vedle toho je na úřadě rutinou sledování genderových statistik (počet zaměstnaných žen a mužů, počet žen a mužů na vedoucích pozicích, počet žen na mateřské a rodičovské dovolené v souvislosti s jejich návratem, počet žen a mužů přihlášených do výběrových řízení a struktura vybraných uchazečů a uchazeček podle pohlaví). V pracovním řádu je explicitně vyjádřen zákaz a nepřípustnost diskriminace z důvodu rasy, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení atd. Dojde-li v pracovněprávních vztazích k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení, má zaměstnanec právo se domáhat, aby bylo od tohoto jednání upuštěno a byly odstraněny následky porušování práva na rovné zacházení.

Magistrát hlavního města Prahy

Problematice rovných příležitostí se Magistrát hlavního města Prahy věnuje od roku 2001, kdy bylo vydáno ředitelem magistrátu nařízení ke zřízení a činnosti komise a pracovní skupiny pro rovné zacházení. Komise se zabývá stanovením zásad rovného zacházení, řešení problémů a stížností spojených s porušováním principu rovného zacházení.

V roce 2005 bylo vydáno nařízení k zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace zaměstnanců magistrátu. Nařízení deklaruje právo všech zaměstnanců a zaměstnankyň a zamezování diskriminace. Nařízení také definuje pozici důvěrných poradců a poradkyň při zajišťování práva na rovné zacházení a zamezení diskriminace a postupy při řešení stížností a sankce. Informace o rovných příležitostech a diskriminaci je možné najít také na intranetu.

Všichni noví zaměstnanci a všechny nové zaměstnankyně procházejí povinným vstupním vzděláváním, kde je část věnována právě tematice rovných příležitostí a (anti)diskriminace.

Magistrát udržuje kontakt se zaměstnankyněmi a zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené. Jsou jim poskytovány konzultace a poradenství. Při pohovorech před odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou předávány informace nejen o právech a nárocích, ale jsou poskytovány také doporučení a postupy, které by měly usnadnit kontakt s magistrátem jako zaměstnavatelem po dobu mateřské, resp. rodičovské dovolené a při návratu do zaměstnání.

Pro návštěvníky a návštěvnice magistrátu sídlícího ve Škodově paláci je zřízen dětský koutek pro děti od 3 do 10 let. Rodiče si mohou vyřizovat úřední záležitosti a mezitím se dětem věnují zkušení pedagogové. Na toaletách jsou také namontovány přebalovací pulty.

Krajský úřad Vysočina

Krajský úřad Vysočina sbírá pravidelně genderové statistiky, které jsou dále zpracovávány a využívány – zvláštní pozornost je věnována postavení žen v řídících pozicích. Úřad provozuje webovou stránku http://www.analytika.kr-vysocina.cz, na které jsou zveřejňovány výsledky sběru dat, analýz a výběrových šetření v kraji Vysočina.

Novinkou v práci úřadu je realizace projektu Gender Fokus, který je zaměřen na genderové rozpočtování. Jednou z aktivit bude realizace školení pro územně samosprávné celky na území kraje Vysočina.

Zaměstnanci a zaměstnankyně úřadu mohou využívat pružnou pracovní dobu, částečné úvazky nebo si vzít neplacené volno nad rámec dovolené. Matky a otcové na rodičovské dovolené mají možnost pracovat na částečný úvazek nebo na dohodu o provedení práce. Rovněž si mohou vypracovat individuální plán profesního rozvoje před svým návratem, který je úřadem respektován.

Všichni zaměstnanci a všechny zaměstnankyně úřadu se s tematikou rovných příležitostí žen a mužů seznamují ve vstupním vzdělávání.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.