Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Je na čase, aby Česká republika začala plnit mezinárodní závazky

Je na čase, aby Česká republika začala plnit mezinárodní závazky

Je na čase, aby Česká republika začala plnit mezinárodní závazky
U příležitosti 15. výročí Pekingské akční platformy (dokumentu OSN, kterým se přistupující země zavazují zlepšit postavení žen) se odbornice a odborníci na problematiku rovnosti žen a mužů shodli, že Česká republika neplní své mezinárodní závazky. Vedle Pekingské akční platformy je závazným dokumentem pro Českou republiku také Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, jejíž plnění česká vládní delegace letos před Výborem pro odstranění všech forem diskriminace žen OSN obhajovala. Z doporučení výboru OSN vyplývá, že vláda musí učinit mnoho kroků, aby prokázala, že o rovnost žen a mužů usiluje.

U příležitosti 15. výročí Pekingské akční platformy (dokumentu OSN, kterým se přistupující země zavazují zlepšit postavení žen) se odbornice a odborníci na problematiku rovnosti žen a mužů shodli, že Česká republika neplní své mezinárodní závazky. Vedle Pekingské akční platformy je závazným dokumentem pro Českou republiku také Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, jejíž plnění česká vládní delegace letos před Výborem pro odstranění všech forem diskriminace žen OSN obhajovala. Z doporučení výboru OSN vyplývá, že vláda musí učinit mnoho kroků, aby prokázala, že o rovnost žen a mužů usiluje.

Výbor Českou republiku i pochválil a to za přijetí antidiskriminačního zákona, změny v zákoníku práce, legislativu v oblasti násilí na ženách, přístup k mezinárodnímu trestnímu soudu. Výtkami a doporučeními k vylepšení situace ale nešetří. Mezi dvě hlavní problematické oblasti výbor zahrnuje nedostatečné kroky pro zamezení, vyšetření a potrestání sterilizace romských žen, včetně jejich odškodnění. Výbor doporučuje vytvoření legislativního informovaného souhlasu, který zahrnuje období sedmi dnů mezi informováním pacientky o povaze sterilizace, trvalých následcích, možných rizicích a dostupných alternativách a pacientčiným vyslovením svobodného, předcházejícího a informovaného souhlasu. Výbor vyzval Českou republiku také k tomu, aby prodloužila zákonnou tříletou promlčecí lhůtu pro žádost o odškodnění a aby vyšetřila, potrestala a odškodnila oběti dřívějších sterilizací. Druhou závažnou problematikou je násilí na ženách, zde výbor vyjádřil své znepokojení nad nedostatečným počtem nahlášených případů domácího násilí a znásilnění, nedostatečnou bezplatnou právní pomocí, délkou soudního řízení, nedostatečnou spoluprací mezi relevantními aktéry apod. O postupu v těchto dvou oblastech má Česká republika reportovat za dva roky.

Nedostatečný zájem vlády České republiky o prosazování genderové rovnosti potvrdilo zrušení pozice ministra (ministryně) pro lidská práva a národnostní menšiny, který měl agendu rovných příležitostí pro ženy a muže na starosti. Vláda také stále nejmenovala nového zmocněnce (zmocněnkyni) pro lidská práva. Vedle vytvoření stálé pozice ministra (ministryně) pro lidská práva s relevantním rozpočtem, výbor doporučuje zvýšit finanční prostředky a mandát institucím, které mají genderovou rovnost ve své kompetenci.

Výbor upozorňuje na nízký počet případů diskriminace u českých soudů a to z důvodů dlouhého a finančně náročného soudního řízení a malé naděje na úspěch. „Výbor doporučuje, aby smluvní stát poskytoval bezplatnou právní pomoc ženám, které nemají dostatečné prostředky na zaplacení právního poradce při vedení antidiskriminačního sporu, v případech, kdy to vyžaduje zájem spravedlnosti. Rovněž doporučuje, aby smluvní stát poskytoval soudcům, právníkům, inspektorům práce, neziskovým organizacím a zaměstnavatelům systematickou výuku v oblasti aplikace legislativy zakazující diskriminaci z důvodu pohlaví, tak jak vyplývá z jeho povinností plynoucích z Úmluvy, včetně Antidiskriminačního zákona, Zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.“

Již v minulých doporučeních v roce 2006 výbor vyjadřuje nesouhlas se situací nedostatečného zastoupení žen (a v podstatě žádného zastoupení pokud jde o migrantky a romské ženy) v politickém a veřejném životě a rozhodování a požaduje zlepšení. Situace se od té doby nezlepšila, proto výbor opakovaně vyjadřuje své znepokojení a doporučuje využít možnosti dočasných speciálních opatření pro vyrovnání počtu žen ve veřejném životě a zajištění účasti národnostních a etnických menšin.

V České republice má rodičovství nejvyšší vliv na zaměstnanost žen v celé Evropské unii. Na trhu práce je častá diskriminace a vícenásobná diskriminace a rozdíl ve mzdách je stále vysoký, za posledních deset let se v podstatě nesnížil. Výbor „doporučuje, aby smluvní strana zahrnula konkrétní postupy, cíle a indikátory ve vládních prioritách a postupech na zvýšení rovných příležitostí žen a mužů, aby snížila horizontální a vertikální rozdělení na trhu práce; přijala dlouhodobou strategii a zlepšila spolupráci s místními subjekty zodpovědnými za zařízení péče o děti; odstranila administrativní bariéry a zveřejnila pobídky na zřízení nekomerčních zařízení péče o děti a miniškolek; přezkoumala strukturu mezd v profesích s převahou žen; zvýšila mezi zaměstnavateli povědomí o důležitosti flexibilních podmínek práce pro návrat žen na trh práce; znovu zvážila zavedení zvláštní otcovské dovolené, aby podpořila otce v účasti na péči o děti; posílila oprávnění ústředních a krajských inspekcí práce; a ve své příští periodické zprávě poskytla informace o počtu případů mzdové diskriminace a jiných forem diskriminace na základě pohlaví odhalených inspektory práce.“

Účastnice a účastníci semináře Pekingská akční platforma a další dokumenty OSN: víme, co s nimi?, který proběhl 6. prosince 2010 v Evropském domě, vyzývají vládu, aby doporučení reflektovala a začala plnit své mezinárodní závazky.


Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.