Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Jak T-mobile pomáhá prostřednictvím Fondu T-mobile

Jak T-mobile pomáhá prostřednictvím Fondu T-mobile

Jak T-mobile pomáhá prostřednictvím Fondu T-mobile
V minulém roce obsadila firma T-mobile v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti vyhlašované naší organizací první místo. Ocenění získala za komplexní programy podpory slaďování soukromého a pracovního života svých zaměstnanců a zaměstnankyň, tedy za politiku a praxi směrovanou dovnitř firmy. Že T-mobile toho dělá dost i směrem ven, – tedy pro českou společnost – a to prostřednictvím Fondu T-mobile, svědčí rozhovor s Petrou Pavičovou, manažerkou společenské odpovědnosti firmy.

V minulém roce obsadila firma T-mobile v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti vyhlašované naší organizací první místo. Ocenění získala za komplexní programy podpory slaďování soukromého a pracovního života svých zaměstnanců a zaměstnankyň, tedy za politiku a praxi směrovanou dovnitř firmy. Že T-mobile toho dělá dost i směrem ven, – tedy pro českou společnost – a to prostřednictvím Fondu T-mobile, svědčí rozhovor s Petrou Pavičovou, manažerkou společenské odpovědnosti firmy.

Kdy a proč vznikl Fond T-Mobile a jaké je jeho hlavní zaměření?

V roce 2005 se naše společnost přihlásila ke konceptu společenské odpovědnosti. Jednou z prvních aktivit v této oblasti bylo založení Fondu T-Mobile. Rozhodli jsme se pomáhat při zvyšování kvality života lidí a to převážně v místech, kde aktivně působíme, tedy na Lounsku, Královéhradecku a na území městské části Praha 11. Od roku 2005 bylo spektrum podpořených projektů velice pestré a jednalo se o projekty s přínosem jak pro jednotlivce, tak pro širší komunity. V roce 2010 jsme chtěli daleko více podpořit projekty, které aktivně zapojují větší počet místních obyvatel, a proto jsme se rozhodli, že tématem Fondu T-Mobile bude „Zdravá planeta“ a v rámci toho jsme se zaměřili na dvě základní oblasti:

1. zdravá komunita - pro lidi, se kterými žijeme

• podpora místní kultury, tradic a spolků přispívajících k posilování komunitního života a budování sounáležitosti s místem, kde lidé žijí (např. podpora nekomerčních kulturních a spolkových akcí);

• podpora komunitního života v ulicích měst (např. projekty podporující myšlenku „ulice pro lidi“, kulturní a společenské akce v ulicích);

• budování dobrých vztahů a pospolitosti (např. aktivity s cílem dosažení mezigeneračního porozumění, rozvoje mezikulturních vztahů, dobrovolnictví a dárcovství)

• zapojování mladých lidí do aktivního života v místní komunitě.

 2. zdravé prostředí - pro místo, kde žijeme

• péče o místní přírodu (např. odborná a laická ochrana přírody, péče o krajinu, rostliny, zvířata);

• oprava kulturních památek (např. kapličky, kříže, památná místa);

• budování, úprava či zkrášlování veřejných prostranství se zapojením veřejnosti (např. úprava návsí, vnitrobloků, parků);

• ekologie v místě bydliště a bydlení šetrné k přírodě (např. projekty zaměřené na osvětu, budování komunitních a tzv. permakulturních zahrad, kompostů);

• podpora šetrné dopravy (např. podpora cyklistiky, osvětové akce, bezpečné cesty do škol, car-sharing);

• podpora lokální ekonomiky a šetrného podnikání (např. místní produkty, využívání místních zdrojů, sociální podnikání, LETS - systémy místního výměnného obchodu).

Zdravá planeta je tématem i letošního ročníku Fondu T-Mobile jak pro regiony, tak pro zaměstnance. Novinkou Fondu T-Mobile pro zaměstnance je podmínka zapojení zaměstnance do realizace projektu. Zaměstnanci musí být o projektu dostatečně informováni, tak aby byli schopni si jej před výběrovou komisí obhájit, a také se na něm musí podílet a to buď fyzickou prací anebo v rámci projektu mohou poskytovat i potřebné odborné poradenství, tzn., že mohou pomáhat při finančním plánování, při přípravách realizace projektu, při přípravách dokumentace apod. Podmínkou je také, aby byl projekt, který zaměstnanec nominuje, z místa jeho působení, tzn. z místa, kde se narodil nebo kde v současnosti žije a pracuje. Domníváme se, že tímto dosáhneme efektivnější podpory projektů, které mají přímý vliv na život našich zaměstnanců a jejich blízkého okolí.

Jak spolu souvisí CSR firmy T-Mobile a aktivity Fondu T-Mobile?

Jak jsem uvedla výše, je jedním z našich cílů společenské odpovědnosti zlepšování kvality života komunit a prostřednictvím Fondu T-Mobile můžeme tento cíl realizovat. V roce 2010 jsme se rozhodli podpořit neziskové organizace ještě prostřednictvím našich výrobků a služeb a vyhlásili jsme grantové řízení určené pro projekty českých nevládních a neziskových organizací, které se věnují ochraně přírody a životního prostředí. Mezi 12 organizací tak byly rozděleny mobilní telefony, SIM karty, spolu s Twist kupony v hodnotě čtvrt milionu korun. Domníváme se, že cesta podpory prostřednictvím „toho co umíme“ je také dobrým způsobem, jak neziskovým organizacím efektivně pomoci.

Směřují některé z projektů financovaných Fondem T-Mobile k podpoře rovných příležitostí žen a mužů, případně slaďování osobního, rodinného a pracovního života?

V rámci Fondu T-Mobile podporujeme projekty, které jsou prospěšné pro různé komunity, proto jsme již podpořili i řadu projektů, které mají přímý vliv na slaďování osobního, rodinného a pracovního života. Jednalo se například o podporu rekonstrukce mateřské školky, obnovu parku, rekonstrukci knihovny, která současně slouží i pro pořádání různých společenských akcí, obnovu cyklostezky, rekultivaci parku a mnoho dalších užitečných projektů.

Co se týče podpory projektů zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů v rámci Fondu T-Mobile, tak takovýto druh projektu jsme zatím neměli příležitost podpořit. Tímto tématem se ale zabýváme v rámci celé skupiny DT, kdy jedním z hlavních cílů CSR strategie je podpora rovných příležitostí žen a mužů v naší společnosti.

Hodně Vašich aktivit probíhá v regionech ČR. Co je toho důvodem?

Naše aktivity jsou v současné době více zaměřeny na regiony, kde aktivně působíme, ve kterých chceme být jejich obyvatelům „dobrým sousedem“. Nedá se ale říct, že by všechny naše projekty byly zaměřeny pouze na tyto regiony. Máme i projekty, které jsou zaměřeny na celou republiku, jako například Malé granty a Mobilobraní.

Na kterou z Vašich aktivit jste nejvíce hrdí a proč?

Zde jsem zaváhala, co odpovědět, jelikož jsme opravdu hrdí na všechny aktivity, které se nám v rámci společenské odpovědnosti podaří úspěšně realizovat. Pokud bych si ale přeci jen měla vybrat, tak bych ráda zmínila naše PR semináře pro neziskové organizace, které mají účastníci od nás zdarma. Je to projekt, který podle mého názoru přesně splňuje to, co má správný CSR projekt splňovat. Zaměřili jsme se v něm na oblast (aktivitu), která je pro neziskové organizace potřebná, protože jim může výrazně pomoci v rozvoji jejich aktivit, zvyšování povědomí o jejich činnosti a potažmo získávání finančních příspěvků. Převážná většina organizací totiž není schopna si poradenství a aktivity v PR oblasti zaplatit, proto jsou tyto jejich aktivity většinou minimální a neefektivní. Tímto projektem jim tedy napomáháme řešit tento problém a pomáháme jim být efektivnější (konkurenceschopnější). V rámci semináře školí naši zkušení zaměstnanci spolu s profesionálními novináři. Zde také vidím velký přínos, jelikož v rámci realizace projektu využíváme potenciálu našich zaměstnanců. Pomáháme tedy v oblasti, které rozumíme, a proto je naše pomoc efektivnější. Za minulý rok jsme tímto způsobem proškolili zástupce 106 organizací. Letos bychom ještě chtěli přidat PR seminář pro pokročilé.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.