Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více

Feminist Voice Party (Zine Launch)

25.10.2018  

The 8th of March Coalition was formed early in 2018 to mobilise supporters for International Women's Day. We are political feminists of many nationalities who reside in Prague and are committed to a revolutionary transformation of society. This event is aiming to bring together the different groups (feminist, student groups, etc) working in Prague so we can support each other. Our magazine has taken the theme of sexual harassment not for any contemporary fashion but because it is an everyday reality for many women in homes, schools, workplaces and indeed universities. We hope you use our publication not just as a source of information but as a key to action. There will be drinks, food and great company!

Více

Workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny"

26.10.2018  Praha  | 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny aneb zaměstnavatel i zaměstnanec je člověk a potřebuje sladit práci a rodinu".

Více
feminismus.czČlánky › Genderový kontext rozvojové spolupráce

Genderový kontext rozvojové spolupráce

Genderový kontext rozvojové spolupráce
Gender Studies, o. p. s. uspořádala na začátku listopadu konferenci Genderový kontext rozvojové spolupráce. Konference proběhla v rámci projektu Connect!, který je realizovaný ve spolupráci s koalicí ženských organizací střední a východní Evropy KARAT. Poukazuje na skutečnost, že je nutné při realizaci projektů v rozvojových zemích nezapomínat na jejich rozdílné dopady na ženy a muže. Cílem konference bylo mj. zprostředkovat hlas žen z „Jihu“, kterých se rozvojová spolupráce přímo dotýká, a přesto nejsou dostatečně slyšet.

Gender Studies, o. p. s. uspořádala na začátku listopadu konferenci Genderový kontext rozvojové spolupráce. Konference proběhla v rámci projektu Connect!, který je realizovaný ve spolupráci s koalicí ženských organizací střední a východní Evropy KARAT. Poukazuje na skutečnost, že je nutné při realizaci projektů v rozvojových zemích nezapomínat na jejich rozdílné dopady na ženy a muže. Cílem konference bylo mj. zprostředkovat hlas žen z „Jihu“, kterých se rozvojová spolupráce přímo dotýká, a přesto nejsou dostatečně slyšet.

Konferenci předcházelo neformální setkání s Chipo Kanjo z malawijské Koalice žen žijících s HIV/AIDS a Sarou Worku z Člověka v tísni v Etiopii. Obě ženy také později prezentovaly svoji práci a své země. Chipo Kanjo pochází z Malawi a působí v Koalici žen žijících s HIV/AIDS, na konferenci představila mj. i specifika, která tato skupina žen má. Sara Worku pracuje v etiopské kanceláři Člověka v tísni jako projektová manažerka, specializuje se na postavení žen v Etiopii, ale i na problematiku obchodování s dětmi. Má zkušenosti s řadou výzkumů, mj. i o dopadu klimatických změn na ženy.

Jak uvedla Worku ve své prezentaci, sociální a ekonomický status žen v Etiopii, zemi hospodařící především v zemědělství, je stále velmi nízký. Mají nedostatečný přístup ke zdrojům obživy, hlavně půdě a dobytku. Jejich možnosti získat vzdělání, zaměstnání nebo základní lékařskou péči jsou také velmi omezené. Stereotypní společenskou představou o ženě jako submisivní pečovatelce o domácnost a děti jsou ve své většině drženy doma a je jim zamezen přístup do mocenských a společenských struktur. Často je na nich pácháno násilí (ženská obřízka, domácí násilí aj.), jsou ohroženy chudobou více než muži. Celých 75 % etiopských žen je negramotných a stejně vysoké procento se vdává ve věku nižším než sedmnáct let.

V rozmezí posledních dvaceti let se na státní úrovni a v přijímané legislativě pomalu prosazují ženská práva (například rovné právo na majetek v případě rozvodu). Ženy se sdružují v profesních a zájmových občanských iniciativách, důležité jsou aktivity také na nejnižších úrovních - například ve svépomocných ženských skupinách, díky nimž se například mohou ekonomicky osamostatnit.

Česká republika v oblasti rozvojové spolupráce a jejího genderového rozměru přijala několik mezinárodních smluv – mimo jiné EU Consensus on Development Cooperation, the Gender Communication, Gender Equality Action Plan apod., které mají tvořit rámec pro to, jak by měl dopad na ženy a muže vypadat. Na úrovni občanské společnosti existuje např. pracovní skupina věnující se tématu genderu v rámci Fóra pro rozvojovou spolupráci. Pozornost a důležitost věnovaná zohlednění dopadů na muže a ženy není ale stále dostatečná.

Evropské země se podílejí na rozvoji Etiopie v mnoha oblastech, konkrétně Člověk v tísni, pro nějž Worku pracuje, zde má projekty vzdělávací, technologicky zaměřené (sanitární zařízení, voda, hygiena), sociální programy podporující ženy a děti a podniká také humanitární nárazové akce.

Situace žen se ale i navzdory tomu zlepšuje velmi pomalu. Pokud jde o rozvojovou spolupráci,Worku proto vyzývá českou vládu a neziskové organizace, aby se zaměřily na aktivity ve prospěch velmi zranitelných žen a dětí v Etiopii. Slabým místem rozvojové spolupráce je podle ní také to, že projekty jsou často určovány zájmy donorů, a ne skutečnými potřebami obyvatel cílových zemí, a že dopady rozvojových aktivit nejsou dostatečně monitorovány a nejsou ani vypracovány návazné programy, které by zaručily kontinuitu spolupráce.

Genderový aspekt v rozvojovce je důležitý mimo jiné proto, že rovné příležitosti žen a mužů patří mezi základní lidská práva a jsou zásadní při snižování chudoby. Přesto genderová nerovnost ve světě nadále přetrvává. Více jak polovina všech žen žije v zemích, kde v oblasti genderové spravedlnosti nedošlo v posledních letech ke zlepšení. Přestože ženy představují nejpočetnější hnací sílu ekonomického růstu, jsou zároveň i nejméně doceněné a různé krize (včetně poslední, finanční) mají právě na ně největší dopad. Vzhledem k tomu, že ženy významně přispívají k příjmům domácností, má segregace pracovního trhu a nerovné postavení žen ve svém důsledku dopad na celé rodiny, nejen na ženy samotné.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.