Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Genderová perspektiva v ekonomii

Genderová perspektiva v ekonomii

Genderová perspektiva v ekonomii
Genderové souvislosti trhu práce a moci, genderová specifika péče a role pečovatelství v ekonomice i středoevropská zkušenost s hospodářskou krizí z genderového pohledu – to byla hlavní témata mezinárodní konference, která proběhla 22. dubna v Bratislavě.

Genderové souvislosti trhu práce a moci, genderová specifika péče a role pečovatelství v ekonomice i středoevropská zkušenost s hospodářskou krizí z genderového pohledu – to byla hlavní témata mezinárodní konference, která proběhla 22. dubna v Bratislavě.

Jednou z hlavních myšlenek feministické ekonomie, která na konferenci jasně zazněla, je, že ženy jako sociální skupina jsou v současných ekonomických systémech znevýhodněnou skupinou a působí na ně celý komplex faktorů, které spolu navzájem souvisí a upevňují a reprodukují jejich nerovné postavení. Zároveň padly i návrhy, jak je možné do současných systémů zasáhnout, aby se nerovnosti mezi muži a ženami začaly vyrovnávat.

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz z Jagiellonské univerzity v Krakově ve svém příspěvku vysvětlila, jak v ekonomickém myšlení funguje ekonomika péče. Rozdělení rolí mezi muži a ženami je pod společenským tlakem. U mužů je za normu považována aktivní účast na trhu práce – v tzv. veřejné sféře. Sféra soukromá - ve smyslu práce v domácnosti - je pak považována převážně za doménu žen. Neoklasická ekonomická teorie popsala již v 60. letech minulého století koncept ekonomie rodiny, kde se jednotlivé „složky“ specializují – jedna na práci vně rodiny, druhá na práci doma. Jednotlivé typy práce však nejsou hodnoceny stejně – práce ve veřejné sféře je placená a prestižnější, práce doma je prací neplacenou, neprestižní a zakládající závislost.

Feministické ekonomky a ekonomové proto považují za důležité identifikovat péči jako ekonomický faktor a přizpůsobit tomu politická opatření. Stávající koncept sociální smlouvy, tak, jak byl popsán výše, je třeba redefinovat a zodpovědnost za péči rovnoměrně rozdělit. V tomto smyslu by i jednotlivé státy měly převzít aktivní roli a přispět tak ke spravedlivějšímu rozdělení zdrojů. Cesta v tomto případě není pouze v maskulinizaci profesních drah žen, kdy jsme v současnosti svědky určité institucionální podpory vstupu žen na trh práce. Takováto opatření jsou jistě pozitivní, nicméně je třeba, aby šla ruku v ruce s feminizací profesních drah mužů, kteří budou motivováni k převzetí části úkolů souvisejících s péčí o rodinu. Podobná opatření můžeme dnes najít pouze v některých skandinávských zemích.

Gabriele Michalitsch z Ekonomické univerzity ve Vídni upozornila ve svém příspěvku "Trh a moc: ekonomické re/produkování genderu" na fakt, že distribuce neplacené práce mezi muži a ženami souvisí úzce s mírou jejich zaměstnanosti. Evropský průměr práce v domácnosti činí u žen 25 hodin týdně, zatímco u mužů je to pouze 7 hodin. Míra zaměstnanosti pak v EU dosahuje 72% u mužů a pouze 58% u žen, kde je navíc vysoký poměr částečných úvazků. Tato v současnosti u nás velmi žádaná úprava pracovní doby však v sobě skrývá i rizika. Na jedné straně nabízí možnost skloubení práce a osobního či rodinného života, na druhé straně s sebou nese celkově nižší výdělky. Je také časovanou bombou z hlediska výše důchodu a jiných sociálních dávek, které se z výše mzdy či platu a délky odpracované doby odvíjejí. Sociální systémy tak ve většině evropských zemí nerovnosti konzervují a reprodukují.

V některých zemích EU, jako je například Holandsko, nejsou již částečné úvazky alternativou, ale nutností pro více než 30% ekonomicky aktivních žen – je velmi těžké najít práci na úvazek nezkrácený.

Trh práce je dále genderově rozdělen jak horizontálně, tak vertikálně. Ženy převládají v hůře placených a méně prestižních sektorech a také na nižších pozicích. Pouze 11% řídících pozic je v EU obsazeno ženami.

Všichni přednášející se shodli na tom, že v zájmu snížení genderových nerovností je důležité integrovat domácnosti do systému nejen jako konzumní jednotky, ale s ohledem na vykonávanou práci a péči i jako jednotky produkční. Dále je třeba nastavit průhledný, jednoduchý a nediskriminační systém přerozdělování zdrojů, který genderová specifika zohledňuje.

Samostatný blok byl na konferenci věnován genderovému pohledu na hospodářskou krizi, specificky pak středoevropské zkušenosti s tímto fenoménem. Podrobnosti naleznete v rozhovoru s autorkou studie Oľgou Pietruchovou, která pro zpravodaj Rovné příležitosti do firem zopakovala hlavní závěry, které na bratislavské konferenci prezentovala.

Pořadatelská organizace Aspekt ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung připravují na podzim tohoto roku také vydání sborníku příspěvků z konference doplněných o případové studie. Až tato publikace vyjde, budeme o tom na stránkách tohoto zpravodaje informovat.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.