We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Neohrožené ženy v komiksu: Setkání s Martou Breen

25.3.2019  Praha  | 

Skandinávský dům, nakladatelství Argo a Kavárna co hledá jméno zvou na setkání s Martou Breen u příležitosti vydání knihy Neohrožené ženy. Sto padesát let boje za volnost, rovnost a sesterství v překladu Jitky Jindřiškové.

Více
feminismus.czČlánky › Firmy oceněné značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel vytvářejí kladné příklady k dodržování rovného přístupu

Firmy oceněné značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel vytvářejí kladné příklady k dodržování rovného přístupu

Firmy oceněné značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel vytvářejí kladné příklady k dodržování rovného přístupu
Řada zaměstnavatelů napomáhá šířit povědomí o významu rovných příležitostí budováním nediskriminačního prostředí na svých pracovištích a při přijímáni nových zaměstnanců a zaměstnankyň. Zaměstnavatelé využívají na svých pracovištích různá opatření a mechanismy. Ty pomáhají předcházet vzniku nerovného prostředí nebo zachytit včas diskriminační projevy a zjednat nápravu. Takováto firma může požádat o udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, která je oficiálním osvědčením o jeho rovném a férovém přístup ke všem etnikům.

Řada zaměstnavatelů napomáhá šířit povědomí o významu rovných příležitostí budováním nediskriminačního prostředí na svých pracovištích a při přijímáni nových zaměstnanců a zaměstnankyň. Zaměstnavatelé využívají na svých pracovištích různá opatření a mechanismy. Ty pomáhají předcházet vzniku nerovného prostředí nebo zachytit včas diskriminační projevy a zjednat nápravu. Takováto firma může požádat o udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, která je oficiálním osvědčením o jeho rovném a férovém přístup ke všem etnikům.

Ethnic Friendly zaměstnavatel - koncepce

Koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel existuje již od roku 2007 a oceňuje firmy značkou stejného jména. Jejím cílem je podpora fungování zásady rovného zacházení a zintenzivnění tvorby nediskriminačního prostředí a vztahů na trhu práce. Značka přispívá k pozitivnímu obrazu jejího držitele jako zaměstnavatele, výrobce a dodavatele v očích veřejnosti, spotřebitelů, obchodních partnerů či subjektů veřejné správy. Přispívá rovněž k upevnění pozitivního vztahu pracovníků a pracovnic k firmě a podporuje jejich pracovní motivaci. Získání značky je striktně podmíněno úspěšným absolvováním objektivního šetření zástupci občanského sdružení IQ Roma servis přímo v konkrétní firmě. Jeho cílem je nejen zjistit stav firemní kultury v této oblasti, ale často také po dohodě s vedením i navrhnout možné změny, či opatření pro její posílení. V průběhu šetření zástupci sdružení IQ Roma servis zkoumají nejen přístup zaměstnavatele k různým etnickým skupinám, ale zabývají se i rovným zacházením v souvislosti s např. pohlavím či sexuální orientací zaměstnaných nebo uchazečů a uchazeček o zaměstnání.

Ethnic Friendly opatření

Jaká konkrétní opatření ocenění zaměstnavatelé přijali k vytvoření nediskriminačního prostředí? Mezi základní patří informování pracovníků a pracovnic o tom, že diskriminační jednání je nepřípustné a není tolerováno. Tyto informace a upozornění na dodržování zásady rovného zacházení jsou sdělovány veřejně prostřednictvím informačních vývěsek nebo na školeních zaměstnanců a zaměstnankyň, povinnost rovného zacházení je součástí pracovního řádu, disciplinárního řádu nebo i pracovní smlouvy.

Pravidla pro odměňování a povyšování jsou vypracována jasně a v písemné podobě tak, aby se s nimi mohl každý zaměstnanec či zaměstnankyně kdykoli seznámit a aby na ně mohli odkazovat. Jasná pravidla platí nejen pro mzdu, ale i další zaměstnanecké výhody. Dalším opatřením zaměstnavatelů je stanovení postupu pro efektivní a transparentní řešení stížností zaměstnanců a zaměstnankyň na porušování jejich práv a určení pověřené osoby či osob k jejich řešení. Tento postup pamatuje i na případy, kdy je diskriminujícím subjektem nadřízená osoba a umožňuje stěžovateli či stěžovatelce rozhodnout se, zda chce o diskriminaci jednat formálně nebo neformálně, zajišťuje co nejrychlejší projednání stížnosti včetně časových limitů. Nezbytnou součástí takovýchto opatření zaměstnavatelů je i to, že stěžovatel či stěžovatelka nejsou žádným způsobem pronásledováni v průběhu vyšetřování nebo po jeho skončení.

Dobré firemní praxe

Jako konkrétní příklad držitele značky můžeme uvést i významného regionálního zaměstnavatele působícího ve výrobní sféře. Nutnost častého náboru nových zaměstnanců a zaměstnankyň přispěla k formalizaci přijímacího procesu, což snižuje riziko diskriminace ze strany náborového pracovníka či pracovnice. Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích pak explicitně uvádí v základních ustanoveních kolektivní smlouvy.

Při šetření se však ukázalo, že kolektivní smlouva není všem pracovníkům a pracovnicím dostatečně přístupná a znalost jejího obsahu je proto minimální. Zaměstnavatel tedy na doporučení zástupců sdružení IQ Roma servis provádějících šetření připravil výňatek ze smlouvy týkající se ochrany a práv zaměstnaných pro zveřejnění na nástěnky umístěné v provozu. Stejným způsobem byl zveřejněn postup řešení stížností při podezření na diskriminaci. Pro efektivnější komunikaci mezi zaměstnanými v provozu a pověřenou osobou zabývající se zabezpečováním rovného zacházení došlo na pracovištích k umístění několika „schránek důvěry“, kam mohou pracovníci a pracovnice dávat své podněty k šetření i anonymně.

Zajímavý příklad šíření prvků rovného zacházení přinesl první držitel značky, pobočka nadnárodní firmy, která obsah vnitropodnikových dokumentů i personální postupy přebírá v podstatě bez výrazných úprav z celosvětové centrály. Tento podnik navíc působí v elektrotechnickém průmyslu, v němž se největší světoví výrobci dobrovolně zavázali k přijetí kodexu zodpovědného chování, jehož součástí je i zakotvení zásady zákazu diskriminace na základě etnického původu. V případě, že chce se společností spolupracovat např. menší subdodavatel, musí i on přislíbit plnění závazků. Dodržování pravidel Kodexu elektrotechnického průmyslu u těchto dodavatelů je spojeno s pravidelnou kontrolou (tzv. auditem), jehož negativní výsledek by vedl k rozvázání spolupráce. Tento oceněný držitel značky Ethnic Friendly zaměstnavatel upozorňuje na zákaz jakékoliv diskriminace na pracovišti v zaměstnanecké příručce a také přímo v textu pracovní smlouvy.

Pravidla a podmínky pro získání a udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, žádost o ni, stejně jako další důležité informace a novinky jsou k dispozici na webových stránkách http://www.ethnic-friendly.eu.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.