Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Firmy oceněné značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel vytvářejí kladné příklady k dodržování rovného přístupu

Firmy oceněné značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel vytvářejí kladné příklady k dodržování rovného přístupu

Firmy oceněné značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel vytvářejí kladné příklady k dodržování rovného přístupu
Řada zaměstnavatelů napomáhá šířit povědomí o významu rovných příležitostí budováním nediskriminačního prostředí na svých pracovištích a při přijímáni nových zaměstnanců a zaměstnankyň. Zaměstnavatelé využívají na svých pracovištích různá opatření a mechanismy. Ty pomáhají předcházet vzniku nerovného prostředí nebo zachytit včas diskriminační projevy a zjednat nápravu. Takováto firma může požádat o udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, která je oficiálním osvědčením o jeho rovném a férovém přístup ke všem etnikům.

Řada zaměstnavatelů napomáhá šířit povědomí o významu rovných příležitostí budováním nediskriminačního prostředí na svých pracovištích a při přijímáni nových zaměstnanců a zaměstnankyň. Zaměstnavatelé využívají na svých pracovištích různá opatření a mechanismy. Ty pomáhají předcházet vzniku nerovného prostředí nebo zachytit včas diskriminační projevy a zjednat nápravu. Takováto firma může požádat o udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, která je oficiálním osvědčením o jeho rovném a férovém přístup ke všem etnikům.

Ethnic Friendly zaměstnavatel - koncepce

Koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel existuje již od roku 2007 a oceňuje firmy značkou stejného jména. Jejím cílem je podpora fungování zásady rovného zacházení a zintenzivnění tvorby nediskriminačního prostředí a vztahů na trhu práce. Značka přispívá k pozitivnímu obrazu jejího držitele jako zaměstnavatele, výrobce a dodavatele v očích veřejnosti, spotřebitelů, obchodních partnerů či subjektů veřejné správy. Přispívá rovněž k upevnění pozitivního vztahu pracovníků a pracovnic k firmě a podporuje jejich pracovní motivaci. Získání značky je striktně podmíněno úspěšným absolvováním objektivního šetření zástupci občanského sdružení IQ Roma servis přímo v konkrétní firmě. Jeho cílem je nejen zjistit stav firemní kultury v této oblasti, ale často také po dohodě s vedením i navrhnout možné změny, či opatření pro její posílení. V průběhu šetření zástupci sdružení IQ Roma servis zkoumají nejen přístup zaměstnavatele k různým etnickým skupinám, ale zabývají se i rovným zacházením v souvislosti s např. pohlavím či sexuální orientací zaměstnaných nebo uchazečů a uchazeček o zaměstnání.

Ethnic Friendly opatření

Jaká konkrétní opatření ocenění zaměstnavatelé přijali k vytvoření nediskriminačního prostředí? Mezi základní patří informování pracovníků a pracovnic o tom, že diskriminační jednání je nepřípustné a není tolerováno. Tyto informace a upozornění na dodržování zásady rovného zacházení jsou sdělovány veřejně prostřednictvím informačních vývěsek nebo na školeních zaměstnanců a zaměstnankyň, povinnost rovného zacházení je součástí pracovního řádu, disciplinárního řádu nebo i pracovní smlouvy.

Pravidla pro odměňování a povyšování jsou vypracována jasně a v písemné podobě tak, aby se s nimi mohl každý zaměstnanec či zaměstnankyně kdykoli seznámit a aby na ně mohli odkazovat. Jasná pravidla platí nejen pro mzdu, ale i další zaměstnanecké výhody. Dalším opatřením zaměstnavatelů je stanovení postupu pro efektivní a transparentní řešení stížností zaměstnanců a zaměstnankyň na porušování jejich práv a určení pověřené osoby či osob k jejich řešení. Tento postup pamatuje i na případy, kdy je diskriminujícím subjektem nadřízená osoba a umožňuje stěžovateli či stěžovatelce rozhodnout se, zda chce o diskriminaci jednat formálně nebo neformálně, zajišťuje co nejrychlejší projednání stížnosti včetně časových limitů. Nezbytnou součástí takovýchto opatření zaměstnavatelů je i to, že stěžovatel či stěžovatelka nejsou žádným způsobem pronásledováni v průběhu vyšetřování nebo po jeho skončení.

Dobré firemní praxe

Jako konkrétní příklad držitele značky můžeme uvést i významného regionálního zaměstnavatele působícího ve výrobní sféře. Nutnost častého náboru nových zaměstnanců a zaměstnankyň přispěla k formalizaci přijímacího procesu, což snižuje riziko diskriminace ze strany náborového pracovníka či pracovnice. Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích pak explicitně uvádí v základních ustanoveních kolektivní smlouvy.

Při šetření se však ukázalo, že kolektivní smlouva není všem pracovníkům a pracovnicím dostatečně přístupná a znalost jejího obsahu je proto minimální. Zaměstnavatel tedy na doporučení zástupců sdružení IQ Roma servis provádějících šetření připravil výňatek ze smlouvy týkající se ochrany a práv zaměstnaných pro zveřejnění na nástěnky umístěné v provozu. Stejným způsobem byl zveřejněn postup řešení stížností při podezření na diskriminaci. Pro efektivnější komunikaci mezi zaměstnanými v provozu a pověřenou osobou zabývající se zabezpečováním rovného zacházení došlo na pracovištích k umístění několika „schránek důvěry“, kam mohou pracovníci a pracovnice dávat své podněty k šetření i anonymně.

Zajímavý příklad šíření prvků rovného zacházení přinesl první držitel značky, pobočka nadnárodní firmy, která obsah vnitropodnikových dokumentů i personální postupy přebírá v podstatě bez výrazných úprav z celosvětové centrály. Tento podnik navíc působí v elektrotechnickém průmyslu, v němž se největší světoví výrobci dobrovolně zavázali k přijetí kodexu zodpovědného chování, jehož součástí je i zakotvení zásady zákazu diskriminace na základě etnického původu. V případě, že chce se společností spolupracovat např. menší subdodavatel, musí i on přislíbit plnění závazků. Dodržování pravidel Kodexu elektrotechnického průmyslu u těchto dodavatelů je spojeno s pravidelnou kontrolou (tzv. auditem), jehož negativní výsledek by vedl k rozvázání spolupráce. Tento oceněný držitel značky Ethnic Friendly zaměstnavatel upozorňuje na zákaz jakékoliv diskriminace na pracovišti v zaměstnanecké příručce a také přímo v textu pracovní smlouvy.

Pravidla a podmínky pro získání a udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, žádost o ni, stejně jako další důležité informace a novinky jsou k dispozici na webových stránkách http://www.ethnic-friendly.eu.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.