Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Dobré praxe z obcí III. typu

Dobré praxe z obcí III. typu

Dobré praxe z obcí III. typu
Mezi obcemi typu III. vyniká městská část Praha 18 např. za přijetí Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. Na druhém místě v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem se umístil magistrát města Jihlavy a na třetím magistrát města Olomouce.

Mezi obcemi typu III. vyniká městská část Praha 18 např. za přijetí Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. Na druhém místě v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem se umístil magistrát města Jihlavy a na třetím magistrát města Olomouce.

Úřad městské části Praha 18

Na úřadu městské části Praha 18 byla vydána směrnice o prioritách a postupech ÚMČ Praha 18 při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže a příkaz k zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace zaměstnanců a zaměstnankyň. Aspekty rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu jsou zohledněny např. ve vnitřním platovém předpise, kodexu etiky zaměstnanců, pracovním řádu atd. Úřad zřídil možnost vzdáleného přístupu na vnitřní síť ÚMČ, aby zaměstnankyně a zaměstnanci mohli v případě nutnosti pracovat z domova. Úřad poskytuje péči o děti do tří let a přispívá zaměstnankyním a zaměstnancům na externí zařízení péče o děti dle vlastního výběru.

Na základě anonymních dotazníků úřad sleduje, zda na pracovišti nedochází k diskriminaci. Na základě analýzy městská část zjistila, že nedisponuje dostatkem zařízení péče o děti, proto začala rozšiřovat nabídku mateřských škol. MČ také podporuje volnočasové aktivity pro rodiny (nové otevření parku se sportovišti a hřišti), ale i volnočasové aktivity pro seniory a seniorky (např. počítačové kurzy) a zdravotně postižené. V Letňanských listech (novinách MČ) byla uvedena výzva občanům a občankám, aby zasílali náměty v oblasti Prahy bezbariérové se zaměřením na handicapované, seniory a seniorky a rodiče s dětmi. Na webových stránkách úřadu je možné najít otázky a odpovědi týkající se problematiky diskriminace.

V programovém prohlášení Rady MČ Praha 18 zejména v oblastech školství, vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví a komunitním plánování je stanoveno:

• podporovat grantová schémata pro rozvoj odpoledních aktivit letňanských dětí,

• sledovat demografickou křivku nárůstu populace s potřebou dalších investic na budovách škol,

• vybudovat mateřské/dětské centrum,

• podpora rodičovství – v rámci grantové politiky bude městská část podporovat programy pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené – mateřské centrum,

• realizovat systém komunitního plánování a vytipovat všechny organizace vhodné ke spolupráci,

• podpořit vznik klubů seniorů, zpracovat program aktivního stáří,

• rozvíjet péči o postižené a seniory rozšířením a zkvalitněním pečovatelské služby a zvýšením kapacity stacionářů,

• usilovat o získání státní účelové dotace na výstavbu nového gerontologického centra a podporovat činnost dobrovolných a charitativních organizací zabezpečujících sociální služby.

Naprosto ojedinělé v praxi úřadů je, že v rozpočtu na rok 2010 se úřad zabývá i genderovým rozpočtováním.

Magistrát města Jihlavy

Magistrát města Jihlavy nabízí zaměstnaným rodičům denní péči o děti do tří let a spolupracuje s externí mateřskou školku při umísťování dětí starších tří let. Rodiče mohou navíc pracovat na zkrácený pracovní úvazek, využít pružnou pracovní dobu nebo pracovat na dohodu o provedení práce, kterou mají možnost využívat i rodiče na rodičovské dovolené. V případě péče o osobu blízkou mají zaměstnanci a zaměstnankyně možnost vybrat si neplacené volno nad rámec dovolené. Zákaz diskriminace je obsažen v pracovním a organizačním řádu a ve vnitřním platovém předpisu. Vedoucí zaměstnanci a zaměstnankyně byli proškoleni v oblasti rovných příležitostí pro všechny v souvislosti s nabytím antidiskriminačního zákona. Na úřadě je zřízena pracovní pozice, která se věnuje rovnosti žen a mužů a úřad má zformulovaný plán prosazování rovnosti žen a mužů.

Magistrát města Jihlavy v současnosti připravuje nový strategický plán rozvoje města, ve kterém bude zdůrazněna problematika rovnosti žen a mužů. Vedle rovnosti žen a mužů klade město důraz také na bezbariérovost, resp. na bezbariérovou dopravu a pohyb městem. V rámci komunitního plánování sociálních služeb se soustředí na prevenci sociálního vyloučení. Jihlava realizuje projekt Zdravé město, v rámci kterého byl proveden i průzkum mezi obyvatelstvem, tento průzkum byl členěn dle pohlaví.

Úřad spolupracuje s Občanskou poradnou, která se věnuje mimo jiné oblasti diskriminace. Spolupráce spočívá v realizaci komunitních a osvětových kampaní. V souvislosti se sladěním rodinného a pracovního života občanek a občanů, úřad sleduje demografickou situaci a podle ní rozšiřuje kapacity školek a jeslí. Stejně tak sleduje, zda odpovídá kapacita dalších sociálních služeb.

Magistrát města Olomouce

I magistrát města Olomouce má zákaz diskriminace stanoven v pracovním řádu a vnitřním platovém předpisu. I když je zákaz diskriminace zakotven v zákoníku práce, antidiskriminičním zákoně a zákoně o zaměstnanosti, nebývá tato praxe mezi úřady vždy pravidlem. Navíc má ale magistrát města Olomouce obsažen koncept rovných příležitostí v etickém kodexu, Koncepci vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a sociální politice magistrátu, která mimo oblasti diskriminace a rovných příležitostí konkrétně zmiňuje slaďování pracovního a rodinného života. V souvislosti s podporou žen do řídících pozic si magistrát vypracoval analýzu zastoupení mužů a žen na magistrátu města Olomouce a na úrovni vedoucích odborů. Noví zaměstnanci a nové zaměstnankyně mají rovné příležitosti zahrnuty do vstupního vzdělávání a v plánu vzdělávacích akcí pro rok 2010 je speciální část věnována rovným příležitostem. Vedle účasti na společenských akcích (vánoční večírek, sportovní akce) mají rodiče na rodičovské dovolené možnost účastnit se jazykových a počítačových kurzů. V případě zájmu také úřad poskytuje připojení k internetu z domova zdarma.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.