Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Dobré praxe z obcí III. typu

Dobré praxe z obcí III. typu

Dobré praxe z obcí III. typu
Mezi obcemi typu III. vyniká městská část Praha 18 např. za přijetí Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. Na druhém místě v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem se umístil magistrát města Jihlavy a na třetím magistrát města Olomouce.

Mezi obcemi typu III. vyniká městská část Praha 18 např. za přijetí Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. Na druhém místě v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem se umístil magistrát města Jihlavy a na třetím magistrát města Olomouce.

Úřad městské části Praha 18

Na úřadu městské části Praha 18 byla vydána směrnice o prioritách a postupech ÚMČ Praha 18 při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže a příkaz k zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace zaměstnanců a zaměstnankyň. Aspekty rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu jsou zohledněny např. ve vnitřním platovém předpise, kodexu etiky zaměstnanců, pracovním řádu atd. Úřad zřídil možnost vzdáleného přístupu na vnitřní síť ÚMČ, aby zaměstnankyně a zaměstnanci mohli v případě nutnosti pracovat z domova. Úřad poskytuje péči o děti do tří let a přispívá zaměstnankyním a zaměstnancům na externí zařízení péče o děti dle vlastního výběru.

Na základě anonymních dotazníků úřad sleduje, zda na pracovišti nedochází k diskriminaci. Na základě analýzy městská část zjistila, že nedisponuje dostatkem zařízení péče o děti, proto začala rozšiřovat nabídku mateřských škol. MČ také podporuje volnočasové aktivity pro rodiny (nové otevření parku se sportovišti a hřišti), ale i volnočasové aktivity pro seniory a seniorky (např. počítačové kurzy) a zdravotně postižené. V Letňanských listech (novinách MČ) byla uvedena výzva občanům a občankám, aby zasílali náměty v oblasti Prahy bezbariérové se zaměřením na handicapované, seniory a seniorky a rodiče s dětmi. Na webových stránkách úřadu je možné najít otázky a odpovědi týkající se problematiky diskriminace.

V programovém prohlášení Rady MČ Praha 18 zejména v oblastech školství, vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví a komunitním plánování je stanoveno:

• podporovat grantová schémata pro rozvoj odpoledních aktivit letňanských dětí,

• sledovat demografickou křivku nárůstu populace s potřebou dalších investic na budovách škol,

• vybudovat mateřské/dětské centrum,

• podpora rodičovství – v rámci grantové politiky bude městská část podporovat programy pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené – mateřské centrum,

• realizovat systém komunitního plánování a vytipovat všechny organizace vhodné ke spolupráci,

• podpořit vznik klubů seniorů, zpracovat program aktivního stáří,

• rozvíjet péči o postižené a seniory rozšířením a zkvalitněním pečovatelské služby a zvýšením kapacity stacionářů,

• usilovat o získání státní účelové dotace na výstavbu nového gerontologického centra a podporovat činnost dobrovolných a charitativních organizací zabezpečujících sociální služby.

Naprosto ojedinělé v praxi úřadů je, že v rozpočtu na rok 2010 se úřad zabývá i genderovým rozpočtováním.

Magistrát města Jihlavy

Magistrát města Jihlavy nabízí zaměstnaným rodičům denní péči o děti do tří let a spolupracuje s externí mateřskou školku při umísťování dětí starších tří let. Rodiče mohou navíc pracovat na zkrácený pracovní úvazek, využít pružnou pracovní dobu nebo pracovat na dohodu o provedení práce, kterou mají možnost využívat i rodiče na rodičovské dovolené. V případě péče o osobu blízkou mají zaměstnanci a zaměstnankyně možnost vybrat si neplacené volno nad rámec dovolené. Zákaz diskriminace je obsažen v pracovním a organizačním řádu a ve vnitřním platovém předpisu. Vedoucí zaměstnanci a zaměstnankyně byli proškoleni v oblasti rovných příležitostí pro všechny v souvislosti s nabytím antidiskriminačního zákona. Na úřadě je zřízena pracovní pozice, která se věnuje rovnosti žen a mužů a úřad má zformulovaný plán prosazování rovnosti žen a mužů.

Magistrát města Jihlavy v současnosti připravuje nový strategický plán rozvoje města, ve kterém bude zdůrazněna problematika rovnosti žen a mužů. Vedle rovnosti žen a mužů klade město důraz také na bezbariérovost, resp. na bezbariérovou dopravu a pohyb městem. V rámci komunitního plánování sociálních služeb se soustředí na prevenci sociálního vyloučení. Jihlava realizuje projekt Zdravé město, v rámci kterého byl proveden i průzkum mezi obyvatelstvem, tento průzkum byl členěn dle pohlaví.

Úřad spolupracuje s Občanskou poradnou, která se věnuje mimo jiné oblasti diskriminace. Spolupráce spočívá v realizaci komunitních a osvětových kampaní. V souvislosti se sladěním rodinného a pracovního života občanek a občanů, úřad sleduje demografickou situaci a podle ní rozšiřuje kapacity školek a jeslí. Stejně tak sleduje, zda odpovídá kapacita dalších sociálních služeb.

Magistrát města Olomouce

I magistrát města Olomouce má zákaz diskriminace stanoven v pracovním řádu a vnitřním platovém předpisu. I když je zákaz diskriminace zakotven v zákoníku práce, antidiskriminičním zákoně a zákoně o zaměstnanosti, nebývá tato praxe mezi úřady vždy pravidlem. Navíc má ale magistrát města Olomouce obsažen koncept rovných příležitostí v etickém kodexu, Koncepci vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a sociální politice magistrátu, která mimo oblasti diskriminace a rovných příležitostí konkrétně zmiňuje slaďování pracovního a rodinného života. V souvislosti s podporou žen do řídících pozic si magistrát vypracoval analýzu zastoupení mužů a žen na magistrátu města Olomouce a na úrovni vedoucích odborů. Noví zaměstnanci a nové zaměstnankyně mají rovné příležitosti zahrnuty do vstupního vzdělávání a v plánu vzdělávacích akcí pro rok 2010 je speciální část věnována rovným příležitostem. Vedle účasti na společenských akcích (vánoční večírek, sportovní akce) mají rodiče na rodičovské dovolené možnost účastnit se jazykových a počítačových kurzů. V případě zájmu také úřad poskytuje připojení k internetu z domova zdarma.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.