Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Databáze studentských prací na www.feminismus.cz

Databáze studentských prací na www.feminismus.cz

24. zaří 2003  | Lenka Simerská
Se začátkem semestru bych Vás ráda upozornila na databázi, kterou jsme
právě uveřejnily na našem webu Feminismus.cz. Jedná se o databázi prací
napsaných a obhájených studentkami a studenty na vysokých školách po
celé republice. Níže najdete podrobnější informace. K zajímavostem snad
ještě jen, že doposud se podařilo nasbírat přes 600 prací přičemž
nejstarší záznamy spadají až do padesátých let.
Soubor je přístupný v sekci DATABÁZE na www.feminismus.cz, prima adresa:
http://www.feminismus.cz/diplomky.shtml.
Věříme, že bude užitečná všem, kdo hledají informace v oblasti gender a
ženských studií a feminismu.
Se začátkem semestru bych Vás ráda upozornila na databázi, kterou jsme
právě uveřejnily na našem webu Feminismus.cz. Jedná se o databázi prací
napsaných a obhájených studentkami a studenty na vysokých školách po
celé republice. Níže najdete podrobnější informace. K zajímavostem snad
ještě jen, že doposud se podařilo nasbírat přes 600 prací přičemž
nejstarší záznamy spadají až do padesátých let.
Soubor je přístupný v sekci DATABÁZE na www.feminismus.cz, prima adresa:
http://www.feminismus.cz/diplomky.shtml.
Věříme, že bude užitečná všem, kdo hledají informace v oblasti gender a
ženských studií a feminismu.

CO LZE V DATABÁZI NAJÍT A JAK VZNIKALA
Tituly studentských (postupových, bakalářských, magisterských,
rigorózních, disertačních, doktorandských) prací z oblasti genderových
studií a feminismu (jako metody, teorie i tématu) se začaly sbírat v
roce 1999. Systematický sběr zatím pokrývá roky 2000 až 2002. Soubor
zpracovávaný do databáze je důležitou součástí postupného ustavování
oboru genderových studií (studií rodu).

Shromažďování dat nejprve probíhalo v rámci činnosti Gender Studies,
o.p.s. [http://www.feminismus.cz/], posléze pod záštitou Centra
genderových studií FFUK [http://soc-prace.ff.cuni.cz/gender/]. Nejprve
se sběr soustředil výběrově na práce vzniklé na FF UK a FSV UK, postupně
se rozšířil i na jiné fakulty a také další školy v ČR. Od roku 2001 jsou
záznamy o pracích (v závislosti na jejich fyzické dostupnosti)
opatřovány anotacemi. Celkový seznam studentských prací čítá v současné
době několik stovek titulů. Zahrnuje práce z těchto škol:

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (FF MU)
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno (FSS MU) Provozně
ekonomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno (PEF
MZLU) Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice (PedF
JU) Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (PedF UHK) Pedagogická
fakulta Technické univerzity Liberec (PedF TUL) Filozofická fakulta
Ostravské univerzity (FF OU) Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské
univerzity Opava (FPF SU) Fakulta humanitních studií Univerzity
Pardubice (FHS UPa)
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice (DFJP UPa) Fakulta
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého Olomouc (PedF UP) Pedagogická fakulta Západočeské
univerzity Plzeň (PedF ZČU) Právnická fakulta Západočeské univerzity
Plzeň (PF ZČU) Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (FF UK)
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Praha (FHS UK) Fakulta
sociálních věd Univerzity Karlovy Praha (FSV UK) Institut základů
vzdělanosti Univerzity Karlovy Praha (IZV UK) Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy Praha (PedF UK) Přírodovědecká fakulta Univerzity
Karlovy Praha (PřF UK) Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně Ústí nad Labem (PedF UJEP)


Data o studentských pracích zahrnutých do souboru výběrově (v rámci
Univerzity Karlovy) sahají až do hluboké minulosti (např. práce až z 50.
let 20. století jsou zajímavým svědectvím o tehdejší podobě zájmu o
problematiku blízkou dnešním genderovým studiím). Názvy kateder a ústavů
se v průběhu let měnily, používáme jejich aktuální názvy v době vzniku
práce.

Charakter souboru dat ovlivnily tyto faktory:
Anotace jsou pouze u diplomových prací, které disponují anotací napsanou
autorem/autorkou práce. Sběr dat byl a je závislý na lišících se
formátech a typech údajů na katalogových lístcích v knihovnách
jednotlivých fakult (ne vždy jsou práce fyzicky dostupné); dále na
lišících se formátech samotných prací. Soubor dat vznikal v Praze. Z
důvodů dostupnosti jsou "mimopražské" diplomové práce v současné době
zahrnovány do souboru především prostřednictvím internetu; některé školy
však studentské práce na internetu zveřejněny nemají. Informace o
mimopražských studentských pracích získáváme také (ne vždy jednoduchou)
spoluprací se vzdálenými knihovnami, případně důležitou spoluprací s
"informátorkami a informátory" působícími v oblasti genderových studií.
Pražské diplomové práce byly nejprve vyhledávány v jednotlivých
knihovnách procházením a přepisováním katalogizačních lístků,
procházením prací samotných, a když se začaly knihovny elektronizovat,
bylo možné začít sbírat také počítačově, posléze on-line.


JAK V DATABÁZI VYHLEDÁVAT
V souboru lze vyhledávat podle klíčových slov v češtině a angličtině,
podle školy, ústavu/katedry, typu práce, názvu, autora/autorky,
vedoucí/ho práce.

Platí obecná pravidla pro databázové vyhledávání, čili čím více
omezujících kritérií je do hledání zahrnuto, tím užší soubor titulů je
vyhledávacím mechanismem poskytnut. Máte-li například zájem vyhledat
všechny práce, které obsahují v titulu slovo "mateřství", zadejte toto
slovo do pole "název (nebo jeho části)" a všechna ostatní pole nechte
volná. Hledáte-li ovšem tyto práce jen na Fakultě sociálních studí v
Brně a v roce 2000, zadáte tato kritéria do příslušných polí. Ostatní
opět necháte volná.

Chcete-li si projít celý soubor prací a nechat zobrazit tituly všech
shromážděných prací, nechte všechna pole volná (u polí "škola", "ústav /
katedra", "typ práce" ponechte přednastavené "všechny") a stiskněte
tlačítko "HLEDEJ!". Tato operace potrvá déle, než omezené hledání,
protože se jedná o zobrazení velkého souboru několika set titulů prací.

Hesla obsahují informace o umístění (eventuelně možnosti zapůjčení)
práce.

Pokud máte s vyhledáváním potíže, či máte dotazy nebo připomínky k
databázi, obraťte se na nás e-mailem redakce@feminismus.cz.


SOUTĚŽ
Zúčastněte se soutěže o nejlepší studentskou práci s genderovou
tematikou 2003/2004! Bližší informace:
http://soc-prace.ff.cuni.cz/gender/prednasky/soutezdipl.html


JAK PŘIDAT PRÁCI DO DATABÁZE
Chcete-li přidat bakalářskou, diplomovou, doktorskou či jinou práci do
databáze, prosíme kontaktujte nás na adrese gender.library@ecn.cz nebo
na tel. 224 91 56 66.


REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU
Eva Kalivodová (FF UK)
Marie Koudelková (Gender Studies, o.p.s.)
Lenka Simerská (Gender Studies, o.p.s.)
Lada Wichterlová (Gender Studies, o.p.s.)

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.