Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Budeme si v Európe rovnejší o päť rokov?

Budeme si v Európe rovnejší o päť rokov?

Budeme si v Európe rovnejší o päť rokov?
Plán pre dosiahnutie rovného postavenia žien a mužov pre roky 2006 – 2010 je dokument, ktorým sa Európska komisia zaviazala urýchliť smerovanie členských štátov k stavu rodovej rovnosti. Keďže tento rok príde na svet jeho nástupca na obdobie ďalších piatich rokov, viaceré strany sa ujali bilancie cieľov, ktoré sa z pôvodne navrhnutých v roku 2006 EÚ naozaj podarilo naplniť. Európska ženská loby sa v tomto smere pozrela nielen retrospektívne, ale aj dopredu. A výsledkom je rozsiahly set odporúčaní pre vznik nového Plánu i ciest k jeho praktickej a úspešnej realizácii.

Plán pre dosiahnutie rovného postavenia žien a mužov pre roky 2006 – 2010 je dokument, ktorým sa Európska komisia zaviazala urýchliť smerovanie členských štátov k stavu rodovej rovnosti. Keďže tento rok príde na svet jeho nástupca na obdobie ďalších piatich rokov, viaceré strany sa ujali bilancie cieľov, ktoré sa z pôvodne navrhnutých v roku 2006 EÚ naozaj podarilo naplniť. Európska ženská loby sa v tomto smere pozrela nielen retrospektívne, ale aj dopredu. A výsledkom je rozsiahly set odporúčaní pre vznik nového Plánu i ciest k jeho praktickej a úspešnej realizácii. Množstvo a komplexnosť návrhov adresovaných Európskej komisii odrážajú nielen výraznú rôznorodosť rodovej problematiky ako takej, ale aj fakt, že ide o beh na dlhú trať. Aby sme jedného dňa v Európe skutočne do vytúženého cieľa dobehli, bude to vyžadovať nielen politickú vôľu, ale aj efektívnu spoluprácu viacerých aktérov na národnej i medzinárodnej úrovni a, v neposlednom rade, i konštruktívne nastavenie indikátorov a ich priebežný monitoring.

Vo svojom dokumente nazvanom „Konzultácia“ Európska ženská loby postupne prechádza všetkými šiestimi prioritnými oblasťami stanovenými v Pláne 2006-2010 a uvádza konkrétne návrhy na ďalší postup a zlepšenie. K hlavným sféram záujmu patria:

1) Rovná ekonomická nezávislosť pre ženy a mužov

2) Harmonizácia súkromného a pracovného života

3) Rovné zastúpenie žien a mužov v rozhodovacích pozíciách

4) Odstránenie všetkých foriem rodovo podmieneného násilia a obchodovania s ľuďmi

5) Eliminácia rodových stereotypov

6) Podpora rodovej rovnosti v medzinárodných a rozvojových politikách

Európska ženská loby navrhuje, aby v ďalšom Pláne k uvedeným šiestim oblastiam pribudla ešte jedna, konkrétne imigrácia, integrácia a azyl, a aby sa EÚ s odosť väčšou intenzitou než doteraz venovala otázkam násilia proti ženám, chudobe a sociálnemu vylúčeniu a napokon zdraviu. Pre postihnutie hĺbky a rozsahu práce, ktorá EÚ čaká v nasledujúcich rokoch v otázke presadzovania rovných príležitostí žien a mužov, treba čítať dokument Európskej ženskej loby v celku. Tento článok si kladie za cieľ iba zhrnutie tých „najakútnejších“ či najzaujímavejších odporúčaní.

Na všeobecnej úrovni Loby oceňuje fakt, že Plán na dosiahnutie rovného postavenia žien a mužov pre roky 2006-2010 kombinoval princípy tzv. gender mainstreaming-u so špecifickými aktivitami a zasahoval i iné oblasti než len sociálnu a pracovno-trhovú. Na druhú stranu však kritizuje istú „voľnú“ povahu dokumentu, ktorému chýbali funkčné mechanizmy vymáhateľnosti a na ktorý nebol vynaložený adekvátny a špecifický finančný rozpočet.

V oblasti ekonomickej nezávislosti pre ženy a mužov Európska ženská loby zdôrazňuje nutnosť reagovať rodovo citlivým spôsobom na práve bežiacu celosvetovú finančnú krízu. Konkrétne vyžaduje, aby v dôsledku krízy nedochádzalo k škrtom v oblasti politiky a praxe rodovej rovnosti a tiež, aby navrhované protikrízové balíčky podliehali rodovému vyhodnoteniu. Ďalšie odporúčania v tejto rovine sa viažu na vylepšenie relevantnej EÚ legislatívy, efektívnejšie kroky na odstránenie rodového platového rozdielu (vrátane zavedenia Medzinárodného dňa rovného odmeňovania), záruku minimálneho príjmu pre všetkých či sociálnu ochranu pre osoby samostatne zárobkovo činné.

Odporúčania vo sfére harmonizácie pracovného a súkromného života sa sústreďujú na rolu otcov vo výchove detí, napríklad na otázku legislatívy týkajúcej sa platenej otcovskej dovolenky, ďalej na plnenie Barcelonských cieľov, problematiku starostlivosti o závislých členov rodiny či postavenie migrantiek na trhu práce.

Medzi návrhmi na rovné zastúpenie žien a mužov v rozhodovacích pozíciách sa, okrem iného, objavuje zavedenie systému, v rámci ktorého by každý členský štát nominoval vždy jednu ženu a jedného muža na pozíciu Eurokomisára/ky. Ďalej Európska ženská loby odporúča, aby všetky EÚ inštitúcie a agentúry zaviedli do svojej praxe pozitívne akcie tam, kde je, na úrovni rozhodovacích pozícií, rodová nerovnováha.

Okrem všeobecného cieľa odstránenia všetkých foriem rodovo podmieneného násilia, Loby navrhuje prijatie smernice, ktorá by zakazovala násilie proti ženám a definovala sankcie. Tiež odporúča rozvinutie európskeho akčného plánu pre túto problematiku.

Čo sa týka dimenzie imigrácie, integrácie a azylu, volá Loby po opustení rodovo-neutrálneho prístupu a zavedení rodovo citlivej a komplexnej evaluácie všetkých migračných politík, vrátane bilaterálnych dohôd o pracovnej migrácii.

Konzultácia je ukončená zdôraznením faktu, že EÚ poskytuje viac než polovicu globálnej pomoci a mala by preto propagovať rodovú rovnosť a chovať sa rodovo citlivo nielen v rámci svojich hraníc, ale aj celosvetovo.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.