Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Argumenty na podporu paritní demokracie na evropské úrovni

Argumenty na podporu paritní demokracie na evropské úrovni

Argumenty na podporu paritní demokracie na evropské úrovni
V průběhu předchozích volebních období se podíl žen v Evropském parlamentu postupně zvyšoval. Současné relativně pozitivní rozdělení křesel, alespoň podle pohlaví, však může být ohroženo letošními volbami. Ty totiž prokáží respekt "starých" i "nových" států k principu rovnosti, jejž všechny deklarativně přijímají. I nadále je proto třeba podporovat účast žen ve volbách a usilovat o dosažení paritní demokracie v Parlamentu. Složení kandidátních listin závisí na politických stranách v jednotlivých státech, které tak hrají rozhodující roli ve snaze o dosažení rovnosti mezi muži a ženami v Evropském parlamentu. red
V průběhu předchozích volebních období se podíl žen v Evropském parlamentu postupně zvyšoval. Současné relativně pozitivní rozdělení křesel, alespoň podle pohlaví, však může být ohroženo letošními volbami. Ty totiž prokáží respekt "starých" i "nových" států k principu rovnosti, jejž všechny deklarativně přijímají. I nadále je proto třeba podporovat účast žen ve volbách a usilovat o dosažení paritní demokracie v Parlamentu. Složení kandidátních listin závisí na politických stranách v jednotlivých státech, které tak hrají rozhodující roli ve snaze o dosažení rovnosti mezi muži a ženami v Evropském parlamentu.

Proč prosazovat rovnou reprezentaci žen a mužů v politickém rozhodování?

 • členské státy Evropské unie se mnohokrát zavázaly k prosazování genderové rovnosti na národní, evropské i mezinárodní úrovni
 • genderová rovnost se vztahuje k základům sociální spravedlnosti, lidských práv a podstatě demokracie
 • genderová rovnost je zásadním předpokladem demokracie a udržitelného ekonomického rozvoje i rozvoje lidských zdrojů
 • zapojení obou pohlaví do rozhodovacích procesů vede k rozhodnutím, která lépe odrážejí a respektují občany státu, a podporují tak i kvalitnější alokaci veřejných zdrojů
 • genderová vyrovnanost vede k uvedení opomíjených nebo úplně nových témat mezi tématy politické agendy
 • vzhledem k tomu, že ženy tvoří většinu mezi občany a zároveň daňovými poplatníky, musí být stejně zastoupeny na pozicích, kde se přijímají politická rozhodnutí včetně ekonomických oblastí a využívání veřejných financí.
Výhody parity pro Evropskou unii

 • odstranění demokratického deficitu, který se vztahuje k podreprezentaci žen v rozhodovacích orgánech Evropské unie. Tento demokratický deficit protiřečí plánům a hodnotám Evropské unie a proklamovanému cíli "přiblížit Unii občanům". Je také překážkou k dosahování odpovídajících politických rozhodnutí a lepšímu přerozdělování zdrojů, jimiž disponuje Evropská komise
 • průzkumy veřejného mínění již nyní dokazují, že Evropanky jsou euroskeptičtější než muži: jediným způsobem, jak změnit postoj žen k evropské politice, je zaujmout více žen-političek a intenzivněji se na evropské úrovni zabývat tématy, jež ženy vnímají jako podstatné pro rozvoj společnosti
Výhody pro politické strany

 • příchod nových lidí do řad politických stran, rozšíření perspektiv a zkvalitnění stran v té míře, aby lépe reprezentovaly občany, jež mají reprezentovat (včetně různých skupin žen: migrantek, mladých žen, handicapovaných žen, starších žen apod.)
 • obnovení legitimity stran v jejich vztahu k občanům a voličům: dosažení větší podpory jejich politice a aktivitám ze strany žen, protože ženy jsou spíše nakloněny podporovat ty strany, které se zabývají tématy pro ně důležitými, a které zajišťují participaci a reprezentaci žen ve vlastních řadách a v politice
Výhody pro Evropanky a Evropany

 • zviditelnění žen v politice, překonání stereotypů - včetně těch spojovaných s muži - a prosazování ženských lidských práv
 • zapracování "ženských témat" a genderově relevantních oblastí do politické agendy Evropského parlamentu.
Jen pokud bude ve volbách překonána tzv. kritické hranice 30% zastoupení žen, bude možné prosazovat genderovou rovnost uvnitř institucí a orgánů Evropské unie a komise, a podnikat "kritické kroky" ve prospěch rovnosti mezi muži a ženami. Nově zvolený parlament bude například rozhodovat o podobě nového volebního zákona pro volby v roce 2009. Bude-li tedy v Evropském parlamentu vysoké zastoupení žen a vedle nich genderově citliví muži, podaří se jim jistě prosadit do zákona požadavek rovného zastoupení - parity.

Paritní demokracie je uznáním stejné hodnoty osob obou pohlaví. Parita zviditelňuje důstojnost žen a mužů, a zajišťuje respekt k jejich rozdílům. Paritní demokracie by měla být prostředkem k dosažení rovného sdílení práv, povinností a zdrojů muži a ženami. Je-li tedy společnost složena z mužů a žen, měli by se ženy a muži stejnou měrou podílet na rozhodování o věcech, které ovlivňují jejich životy. S odhlédnutím od biologických rozdílností je zcela jasné, že v současné společnosti jsou zájmy a chování žen a mužů odlišné. Ačkoli některé ženy deklarují svůj pocit rovnoprávnosti s muži, nesmí být tento postoj důvodem k přehlížení faktu, že ženy jsou příliš často vyloučeny z participace v politických rozhodovacích pozicích. Kvazi-reprezentace žen ve vládním, parlamentních a dalších důležitých státních institucích zpochybňuje demokratičnost systému, jeho legitimitu a reprezentativnost. Ženy nejsou minoritou, ale tvoří polovinu lidstva. Parita je proto něčím víc než jen participací - je otázkou rovného sdílení moci muži a ženami. Parita je velmi aktuálním konceptem demokracie, který respektuje právo občanů na co nejreprezentativnější a co nejdemokratičtější fungování systému, v němž žijí.

Ženy mají o politiku zájem. Proti názoru, že tomu tak není, hovoří nejen jejich vysoká angažovanost na místní a regionální úrovni a v nevládních organizacích, ale i vysoká úroveň vzdělání, jehož dosahují. Nemělo by již platit, že žena musí prokázat dvakrát tolik kvalit a zkušeností než muž, aby byla vnímána jako jemu rovná. Spíše než parita a všechny její aspekty by měla být zpochybňována současná situace na politické scéně. Měli bychom se zamyslet nad tím, zda současná podoba kandidátek jednotlivých politických stran v České republice odpovídá našim představám, a případně těm, kdo je sestavovali, položit otázku, proč se ženy nacházejí buď jen na nevolitelných místech nebo jen na první pozici a pak dlouho nikde.

Zdroj: EWL Lobbying Kit - European Elections 2004, have we got the balance right?, Brusel 2003.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.